หลักสูตร ตำราพิชัยยุทธ์โลกค้าปลีก RETAIL CONSUMER STRATEGY

หลักการและเหตุผล

“เพราะโลกการค้า” เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคให้ความสำคัญการชอปปิ้งออนไลน์มากขึ้น แต่เหตุใด ช่องทางร้านค้าปลีกที่เป็นออฟไลน์ ก็ยังเติบโตและผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด!!!… ภาคธุรกิจรายย่อย SME หรือแม้แต่ธุรกิจใหญ่โตที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ต่างก็จำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับโลกการค้าปลีกในยุคสงครามธุรกิจดิจิตอล. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงวิธีการนำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมาวางจำหน่ายในช่องทางร้านค้าปลีก และเกิดมูลค่า ยอดขายได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดมุมมองการวางแผนธุรกิจ+การตลาด ยุคใหม่ที่จำเป็นต้องนำเครื่องมือเทคโนโลยีทางธุรกิจ (BUSINESS INTELLIGENCE) อันหลากหลายมาสนับสนุนกลไกให้ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อให้ภาคธุรกิจรายย่อยเข้าใจถึงวิธีการกระตุ้นสร้างมูลค่าทางการค้า หรือแม้แต่กลยุทธ์สร้างช่องทางสื่อสารการตลาดให้ครบวงจรได้อย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ผู้บริโภคยุคใหม่กับพฤติกรรมการตัดสินใจในช่องทางร้านค้าปลีก

เข้าใจพื้นฐานกระบวนการซื้อของลูกค้าในยุคดิจิตอล

เทคนิคสร้างการรับรู้ผ่านเครื่องมือ TOUCHPOINT ครบวงจร

BLOCKCHAIN กับธุรกิจค้าปลีก สร้างโอกาสและผลกระทบอย่างไร

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง เครื่องมือสำหรับสำรวจพฤติกรรมเพื่อเข้าใจลูกค้า

SOCIAL LISTENING TOOLS เครื่องมือเข้าใจ “ผู้บริโภค” ด้วยการสื่อสารออนไลน์

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายตอบสนองลูกค้าและร้านค้าปลีก

เทคนิคการเชื่อมโยง OMNI CHANNEL ให้เติบโตคู่ขนาน

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง สร้างสรรค์สื่อคอนเท็นต์และ POP ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ประเภทของ POP ยอดนิยมในร้านค้าปลีก และดิจิตอล

ยกระดับแค่คอนเทนต์ สู่ CONTENT SELLING เทรนด์การค้าดิจิตอลยุคใหม่

เทคนิคการแปลง ENGAGEMENT สู่ DATA PLATFORM สร้าง CRM

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ช่องทางร้านค้าปลีกอย่างไรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานร้านค้าปลีก

การขยายตลาดสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยง สร้างโอกาสที่ใหญ่ขึ้น

พฤติกรรมห่วงโซ่อุทาน และเทคนิคการติดต่อนำเสนอเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.