จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

 

หลักการและเหตุผล

      การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้การจูงใจ การโน้มน้าวต่างๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาตามเป้าประสงค์ขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1.  เพื่อสร้างแนวคิดที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับวิธีคิด วิธีทำ และจิตวิทยาในการสร้างความสุข การบริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของงาน

 

หัวข้อการอบรม

 •  เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง
 •  บทบาท และความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
 •  รูปแบบการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 •  การวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT)
 •  การสร้างความสุขในที่ทำงาน
 •  ทักษะผู้บังคับบัญชาในการใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 •  การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์
 •  การทำงานเป็นทีม
 •  การตั้งเป้าหมายร่วมกัน
 •  กรณีศึกษาจากวิทยากร

 

ระยะเวลา :   หลักสูตร 1 วัน   (6 ชั่วโมง)

เทคนิคการฝึกอบรม

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม50%
 • กิจกรรมและWork shop 50%

 

 

วิทยากรในการฝึกอบรม      อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.