หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS 2020  

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาขัอขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020 นี่ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

หัวข้อการบรรยาย

ความสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS 2010 : INCOTERM 2020)

หลักการสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของ INCOTERMS 2020

INCOTERM 2020 ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) > FOB (FREE ON BOARD)

CFR (COST AND FREIGHT) > CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)

EXW (EX WORKS) > FCA (FREE CARRIER)

CPT (CARRIAGE PAID TO) > CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID)

DAT (DELIVERED AT TERMINAL) > DAP (DELIVERED AT PLACE)

DES (DELIVERED EX SHIP) > DEQ (DELIVERED EX QUAY)

DDU (DELIVERED DUTY UNPAID) > DDP (DELIVERED DUTY PAID)

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.