หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

 

          ปัจจุบันการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและการนำเข้าของน้ำมันดิบจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าในประเทศสูงขึ้น และจากการที่ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคธุรกิจจึงทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพื่อมาผลิตเป็นไฟฟ้าก็มากขึ้นตามกันและจะส่งผลต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมต่อประเทศ ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่ไม่สมดุลและไม่สามารถคาดการได้อย่างชัดเจน

         ด้วยเหตุผลนี้เองการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เข้าถึงทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและประชาชนให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง

         หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร”  จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือกช่วยลดปัญหาโลกร้อนและเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พลังงาน ถือว่าเป็นการช่วยตัวเองและครอบครัว ช่วยชาติ ช่วยโลก ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานและส่งผลถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อทราบถึงดีของการอนุรักษ์พลังงานที่จะมีผลต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม
 3. เพื่อทราบถึงการอนุรักษ์พลังงานเป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตได้
 4. เพื่อให้ถึงหลักการ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
 5. เพื่อทราบถึงแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร / ผู้จัดการทั่วไป / วิศวกร / ช่างเทคนิค

หัวข้อฝึกอบรม

 1. จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

       – แหล่งที่มาของพลังงาน

       – แนวโน้มการใช้พลังงาน

       – ผลกระทบจากการใช้พลังงาน

       – “กิจกรรม”  การอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มผลผลิต 1

       – แนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อลดสภาวะโลกร้อน

       – จิตสำนึกและกิจกรรมการสร้างจิตสำนึก

       – นโยบายพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

 1. การอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ

       – ระบบแสงสว่าง

       – ระบบการปรับอากาศ

       – ระบบการอัดอากาศ

       – ระบบมอเตอร์

       – “กิจกรรม” การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 2

 1. ตัวอย่างความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม PARTICIPATIVE TECHNIQUE
 • ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (WORK SHOP)
 • แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (ADULT LEARNING APPROACH ROLE PLAYING)
 • สื่อมัลติมีเดียต่างๆ

วิทยากร   ดร.ณรงค์  อาศนสุวรรณ์ 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.