ONLINE TRAINING หลักสูตร การสร้างเครื่องมือวัดประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

09.00 – 16.00 น.

** อบรม ONLINE ผ่าน ZOOM

ราคาโปรโมชั่น 2,500 บาท รวมใบประกาศ

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารงานจำเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบอยู่เสมอว่า ระบบการจัดการที่วางไว้นั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพียงใด เช่นเดียวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจำนวนมาก การจะระบุว่าระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด จำเป็นต้องมีการติดตามและตรวจสอบด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนในองค์กร ดังนั้นนอกจากจะวัดผลในสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น ผลงานต่าง ๆ แล้ว การวัดความรู้สึกชอบ/ไม่ขอบ และความอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหา

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนสามารถพัฒนาเครื่องมือวัดความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรขึ้นใช้ได้เอง เข้าใจวิธีการแปลผล และสถิติเบื้องต้น รวมถึงการจัดทำเอกสารนำเสนอที่ผู้บริหารแบบสั้น กระชับ ตรงประเด็น และทำให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดของความพึงพอใจของพนักงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการพัฒนาเครื่องมือวัดความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการประมวลผล วิเคราะห์ผล แปลผล จากสถิติเบื้องต้น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการจัดทำเอกสารนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่สั้น กระชับ และสามารถจูงใจให้ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องคล้อยตาม รวมถึงยินยอมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ บุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยาย การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่างขององค์กรชั้นนำต่างๆ 70%

การฝึกปฏิบัติและใช้กิจกรรมต่าง ๆ  30%

 กำหนดการอบรม

          08.30-09.00 น.        ลงทะเบียนและเปิดการอบรม

          09.01-12.00 น.          บรรยาย

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

พัฒนาการของการวัดความรู้สึกของพนักงาน

ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิธีการประเมินระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น HR AUDIT, HR-BSC, HR AWARD, EMPLOYER BRANDING, ENGAGEMENT SURVEY ฯลฯ

องค์ประกอบของความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

วิธีการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่เหมาะสมกับองค์กรตนเอง

ฝึกปฏิบัติ

          12.01-13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

          13.01-16.00 น.          บรรยาย (ต่อ)

ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

วิธีการประมวล และวิเคราะห์ผล

สถิติเบื้องต้นที่ควรใช้ (สถิติเชิงบรรยาย และสถิติเชิงอนุมาน)

การจัดทำรายงานนำเสนออย่างมืออาชีพ

การรวบรวมประเด็นและนำเสนอให้ผู้บริหารคล้อยตาม

การอ่านผล และตีความ

สรุปการเรียนรู้ และบทเรียนที่ควรนำกลับไปทบทวน

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.