การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงสว่าง พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อน เช่น เครื่องจักร, Air Compressor, Air Condition, หม้อไอน้ำ (Boiler), อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ทุกอย่างย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามมาเป็นเงาตามตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เราต้องปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงความจำเป็น ให้รู้ถึงสาเหตุและและผลกระทบ เข้าใจหลักการด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อเป็นสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนในองค์กรร่วมกันใส่ใจต่อปัญหาการใช้พลังงานขององค์กร
 2. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

หัวข้อสัมมนา

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
 • ผลกระทบเกี่ยวกับการใช้พลังงานขององค์กร
 • อุปกรณ์สิ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการผลิต
 • อุปกรณ์สิ้นเปลืองพลังงานในสำนักงาน
 • แนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 • การจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน
 • มาตรการประหยัดพลังงาน

          – ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)

          – เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

          – ระบบอัดอากาศ (Air Compressor)

          –  เตาอบ

          – พัดลมเป่าระบายอากาศ

 • มาตรการประหยัดพลังงาน

          – พัดลมดูดระบายอากาศ

          – ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

          – ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

          – ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

          – ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

          – ระบบแสงสว่าง

          – ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler)

          – ระบบหอผึ่งน้ำเย็น (Cooling Tower)

          – อุปกรณ์สำนักงาน

 • กิจกรรมWork Shopค้นหาอุปกรณ์

          – กรณีศึกษา + ทำ Workshop

 • กิจกรรมWork Shopค้นหามาตรการ

          – กรณีศึกษา + ทำ Workshop

 • การจัดทำแผนรวมการอนุรักษ์พลังงาน

          – กรณีศึกษา + ทำ Workshop

 • การจัดทำแบบประเมินการอนุรักษ์พลังงาน

          – กรณีศึกษา + ทำ Workshop

 • การจัดทำแผนโครงการกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้กับองค์กร

          – กรณีศึกษา + ทำ Workshop

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.