หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA

 

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
 • วัตถุประสงค์
 • ของ FMEAความหมายหมายของ FMEA
 • ประเภทของ FMEA
 • การประยุกต์ใช้ FMEA
 • ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009
 • คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
 • ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะ
 • ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการเทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA
 • ฉบับใหม่แนวคิดและเทคนิคของ DESIGN FMEA
 • และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ DESIGN FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
 • ในคู่มือฉบับใหม่แนวคิดและเทคนิคของ PROCESS FMEA
 • และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำ
 • ในการนำ PROCESS FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้อง
 • กับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง,โอกาสเกิด
 • และการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับ ใหม่แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.