การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          หลังจากที่ได้รับ Drawing ชิ้นงานตัวอย่าง และข้อกำหนดต่างๆ จากลูกค้าแล้ว ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้รับจ้างช่วงผลิต Suppliers นั้นในแต่ละขั้นตอน มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เราจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักรที่จะใช้ในการผลิต ขั้นตอนการ Trial ในแต่ละเฟส ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ (ทางกายภาพและสารปนเปื้อน) การยืนยันกระบวนการผลิต ไปจนถึง Mass Production และที่สำคัญคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ดังนั้น การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP) ขึ้นมาเพื่อให้ผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers) ทุกลำดับขั้นได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในองค์กรตามข้อกำหนด ISO/TS 16949 (IATF 16949)

          หลังจากที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP) ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual ระดับการ Submission เอกสาร และตามข้อกำหนดของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลตามข้อกำหนดของกฎหมาย

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการดำเนินการขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่APQP ตามข้อกำหนด AIAG
 2. เพื่อให้เข้าใจและทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ APQP & PPAP

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เอกสารAPQP & PPAP ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้สามารถตีความข้อกำหนดAPQP & PPAP ตาม AIAG Manualได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถจัดทำเอกสารAPQP & PPAP ตาม AIAG Manual ได้อย่างถูกต้อง
 4. เข้าใจข้อกำหนดการควบคุม ทดสอบ และรายงาน สารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Advance Product Quality Planning (APQP)
 • วัตถุประสงค์ของ Advance Product Quality Planning (APQP)
 • ความหมายหมายของ Advance Product Quality Planning (APQP)
 • ขั้นตอนการดำเนินการ Advance Product Quality Planning (APQP)

   – Phase 1 : การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  (Plan and Define program)

   – Phase 2 : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Development)

   – Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)

   – Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)

   – Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

      Mass Production and Ramp up activity

   – Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)

   – Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)

   – Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

      Mass Production and Ramp up activity

 • การยื่นPPAP
 • การผลิตสำหรับPPAP
 • PPAP Requirements (AIAG Manual)
 • กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต
 • เมื่อใดที่ต้องแจ้งลูกค้า
 • ระดับการส่งมอบ
 • สถานการณ์ยอมรับการส่งมอบชิ้นส่วน
 • ข้อกำหนดการควบคุมและการทดสอบสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

    – ELV, RoHS/REACH, IMDS, PFOS/PFOA, DMF, Conflict Mineral, CFO, CFP

       Life Cycle Assessment (LCA)

 • การจัดเก็บเอกสาร
 • การประยุกต์และบูรณการเอกสารAPQP ร่วมกับ PPAP
 • กิจกรรมกลุ่มWork shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ถาม – ตอบ

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.