การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (TIME MANAGEMENT)

“เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อทุกคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษคือ เป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ ไม่ว่ารวยหรือจนไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ไม่หวนย้อนกลับมาอีก ท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่า “เวลาเป็นสิ่งมีค่า หาซื้อไม่ได้”

        การบริหารเวลา คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด

          ความจำเป็นในการบริหารเวลา

          เวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันมีเท่ากัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉยๆ แต่ละคนต้องทำงานมากมายในแต่ละวัน และต้องรู้จักบริหารเวลา ความจำเป็นในการบริหารเวลามีดังนี้

เพื่อความสำเร็จของงานและชีวิต

เพื่อทำให้มีค่าเพิ่มขึ้น เป็นเงิน เป็นเกียรติเป็นสุข

การจัดเวลาเพื่อทำให้ WORK SMART, NOT WORK HARD

สามารถพัฒนางานและตนเองสู่เป้าหมาย ทำงานอย่างมีความสุขโดยที่การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

ทำแผนและข้อมูลการใช้เวลา ให้เหมาะสมกับงาน ชีวิต

การพัฒนางาน การพัฒนาตน อายุงาน อายุคน

มีวินัยกับการใช้เวลา พยายามทำงานตามแผน/กำหนดการให้มากที่สุด

ตรวจสอบการใช้เวลา แผน ผล ประสิทธิภาพ และพยายามเตือนตัวเองไว้เสมอว่า ทำให้ดีกว่าได้หรือไม่

ถ้าเรารู้จักการใช้เวลาจะไม่มีคำว่าไม่มีเวลา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารเวลา
  2. เพื่อสร้างแนวคิดในการบริหารเวลา อย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อย่างมีรูปแบบ
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านเวลาในการทำงาน
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ทันเวลามากขึ้น

หัวข้อการอบรม

  1. การบริหารเวลาคืออะไร
  2. การวิเคราะห์เวลาการทำงาน
  3. เทคนิคการวางแผน และวิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงาน
  4. แนวความคิดของการรู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล
  5. แนวทางการขับเคลื่อน “การวางแผนและการบริหารเวลา”

อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม:  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.