หลักสูตร การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน ( 5S FOR PRODUCTIVITY & IMPROVEMENT) 

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

ในยุคของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เป้าหมายของทุกองค์กรย่อมมุ่นเน้นไปที่ผลกำไร เพราะหากมีผลกำไรมากเท่าไหร่ย่อมส่งผลให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้ แต่การพุ่งเป้าไปที่ยอดขายเพื่อให้ได้กำไรเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นองค์กรจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินงานกิจกรรม 5ส การปรับปรุงงานด้วย KAIZEN เพื่อพิ่มผลผลิตให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการ 5ส จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม 5ส จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตของงานประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม 5 ส  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเชื่อมโยงกับนโยบายของเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์ได้อย่าง แลสามารถพัฒนาไปยังโครงการอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็น TQM,QCC เป็นต้น

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดทำกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงการทำงานได้อย่างถูกต้องจามหลัก 5ส

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และวิธีการในการทำกิจกรรม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพของงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

บุคลากรทุกระดับ หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

กรอบแนวคิด 5 เพื่อเพิ่มผลิตภาพของงาน

หลักการ 5 ส กับการพัฒนางานเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

ขั้นตอนในการจัดทำ 5ส เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน

ส 1 สะสาง

ส 2 สะดวก

ส 3 สะอาด

ส 4 สร้างมาตรฐาน

ส 5 สร้างนิสัย

WOKSHOP/กรณีศึกษาตัวอย่างจากบริษัทที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ

การจัดมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานกลาง

เทคนิคการจัดทำมาตรฐานกลาง

การพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับบริษัทฯ

มาตรฐานพื้นที่

การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บ

การจัดทำมาตรฐานการใช้งาน

การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษา

WORKSHOP ฝึกปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน 5ส

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

SELF AUDIT

COMMITTEE AUDIT

MANAGEMENT AUDIT

แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการตรวจ

WORKSHOP การตรวจประเมิน 5ส จากกรณีตัวอย่าง

รูปแบบการการอบรม (METHODOLOGY)

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( ADULT LEARNING ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,WORKSHOP ถาม-ตอบ

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.