หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด

หลักการและเหตุผล

เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง คนแต่ละ GEN ก็มีความแตกต่างกัน, ทำให้กลยุทธ์วิธีก่อนขาย-ระหว่างขาย-หลังขาย ต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. กระนั้นก็ตามกลยุทธ์ทางด้านการขายเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า คือโจทย์หลัก ที่จะทำให้ปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งนระดับระหว่างองค์กร หรือระดับผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

CUSTOMER BEHAVIOR เป็นสิ่งที่ทีมงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายให้ความสำคัญ ไม่ว่า “CUSTOMER” จะเป็นระหว่างองค์กร หรือ END-USER เลยก็ตาม เนื่องจากกลยุทธ์และเทคนิคการปิดการขายในยุคดิจิตอล ผู้ซื้อมีความรู้ และ *เรื่องมาก* มากกว่าเดิม.. ดังนั้นภาคองค์กรธุรกิจจึงมีการปรับแผนและเทคนิครองรับการปิดการขายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้พาร์ทเนอร์และคู่ค้าที่ส่งเสริมธุรกิจระหว่างกันอย่างมั่นคง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัยผู้ซื้อ

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วย CUSTOMER ANALYTICS & TOOLS

ปรับทัศนคติการขาย และการลดข้อโต้แย้ง

การกำหนดกลยุทธ์วิธีขาย

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง การสร้างอำนาจการต่อรองระหว่างการขาย

สร้างความรู้พื้นฐานกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเทียบการขาย

มิติและมุมมองฝ่ายจัดซื้อระหว่างองค์กร

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง การพยากรณ์ความคุ้มค่าจากอำนาจการต่อรองของลูกค้า

การคำนวณ CLV และวิเคราะห์เชิงพยากรณ์แนวโน้มซื้อซ้ำ

สร้างทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง

กลยุทธ์แก้วิกฤติข้อร้องเรียน และเรียกร้องของลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง หลักการนำเสนอและเทคนิคเจรจาต่อรอง

นำเสนอ ไม่ใช่แค่การขาย

การใช้จิตวิทยาเชิง PRESCRIPTIVE ในการเจรจาขาย

เทคนิคปิดจบการขายให้สำเร็จได้คำสั่งซื้อ

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.