หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตของทุกองค์กร มีนโยบายและการดำเนินงานชัดเจนคือ “พัฒนาช่องทางการค้าสู่ระหว่างประเทศ” เนื่องจากสิทธิประโยชน์และข้อได้เปรียบเทียบการค้าของประเทศไทย เอื้อต่อการส่งออก-นำเข้า และการลงทุนระหว่างประเทศ. อย่างไรก็ตามทุกความสำเร็จของแต่ละองค์กรจะต้องเกิดจากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางการขายตลอดจนเทคนิคการเจรจการค้าระหว่างประเทศ ที่มีละเอียดและต้องตระหนักใคร่รู้ที่ซับซ้อนมากกว่าการขายภายในประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กร ประสบความสำเร็จจากการส่งออก-นำเข้า และลงทุน ด้วยมุมมองและประสบการณ์จริงของวิทยากร “คุณวรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์” ที่ดำเนินธุรกิจส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ ทำให้เข้าใจภาพรวมของกลยุทธ์และเจรจาให้ประสบความสำเร็จ.. เพื่อเป้าหมายให้องค์กรในไทยสามารถเติบโตได้ในการค้าระหว่างประเทศ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง INTERTRADE ภารกิจฝ่ายขาย เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมองค์กรของคู่ค้าในต่างประเทศ

การจำแนกแผนการตลาด และการขายก่อนนำเสนอเจรจาการขาย

การประสานงานองค์กรต่างประเทศ และวางแผนการนำเสนอ

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง เรื่องพื้นฐานทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ฝ่ายขายต้องรู้

การตรวจสอบเรื่องของภาษี และต้นทุนสินค้าที่ขายในต่างประเทศ

เอกสารมาตรฐานจำเป็นในการอนุญาติจัดซื้อและนำเข้าในต่างประเทศ

องค์ประกอบของการนำเข้าส่งออก อย่างมืออาชีพ

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง มุมมองและความต้องการของฝ่ายจัดซื้อ-การตลาดคู่เจรจา

การนำเสนอด้วย ELEVATOR อย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์แผนการตลาดและการขาย ด้วยตัวชี้วัด KPI และ ROI

การวางแผนทีมงานฝ่ายขาย และเรื่องของ INCENTIVE

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง การสร้างอไจล์และพยากรณ์ด้วย “วิทยาศาสตร์ข้อมูลการค้า”

การประเมินงานขายและแนวโน้มตลาดด้วย PREDICTIVE MODEL

การเลือกใช้เครื่องมือดิจิตอลสนับสนุนงานขายในต่างประเทศ

เฝ้าติดตามและประเมินผลงานด้วย OKR จากข้อมูล CUSTOMER ANALYTICS

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.