หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015

 

SO 9001 เป็นระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ด้วยประการที่ข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS)  นั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และองค์กรควรจะได้ UPDATE บุคลากรที่ต้องทำงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นเดิม เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างถูกต้อง  จึงควรเรียนรู้หลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+    รู้และเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

+   แนวทางการตีความข้อกำหนดและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001:2015

+   ดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ เน้นการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ที่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และสามารถต่อยอดการพัฒนาไปยังระบบ        การบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคตได้

หัวข้อเรียนรู้ :

กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนและประเมินความรู้ก่อนเรียน (PRE-TEST)

09.00 – 16.00 น.

PART 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ

PART 2  ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

PART 3  คำศัพท์ และคำจำกัดความในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

PART 4  การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (REQUIREMENT)

PART 5  ระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

+  ความสำคัญของการจัดทำระบบเอกสาร

+  ประเภทของเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ (DOCUMENTATION)

+  การจัดทำคู่มือคุณภาพ  (QUALITY MANUAL)

+  การวางระบบเอกสารให้ควบคุมง่ายและทันสมัยอยู่เสมอ

+  การป้องกันปัญหาในการจัดการระบบเอกสาร

PART 6  เจาะลึกข้อกำหนด ISO 9001:2015 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

+ ความเสี่ยงด้านคุณภาพคืออะไร

+ การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง

+ แนวทางการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม

+ แนวทางการจัดการหรือบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

+ กรณีศึกษา : ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

PART 7  เจาะลึกข้อกำหนด ISO 9001:2015 เกี่ยวกับการจัดการความรู้

+ การจัดการความรู้คืออะไร

+ การตีความข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

+ แนวทางการจัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

+ กรณีศึกษา : ตัวอย่างการจัดการความรู้ขององค์กร

16.00 – 16.30 น.         สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ประเมินความรู้หลังเรียน (POST-TEST)

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.