SUPER SERVICE EXCELLENCE (การบริการชั้นเยี่ยม) 

 

หลักการและเหตุผล

 

ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือจะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “การบริการชั้นเยี่ยม” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค…การบริการชั้นเยี่ยม… สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการบริการที่เรียกว่า..บริการชั้นเยี่ยม…ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านบริการให้เป็นการบริการชั้นเยี่ยม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ WORKSHOP

MODULE 1: กุญแจสำคัญของ….การบริการชั้นเยี่ยม

คำว่า….SUPER SERVICE EXCELLENCE

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการบริการ

เรียนรู้และเข้าใจ…พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท

เทคนิคการรับมือลูกค้าในแต่ละประเภท

ขั้นตอนการให้บริการ…สู่การเป็นนักบริการชั้นเยี่ยมด้วยการบริการแบบ GIDC

เทคนิคการบริการชั้นเยี่ยม

การสังเกตลูกค้า

รู้ความต้องการของลูกค้า

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า

เข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า

กิจกรรม…บริการอย่างไรถึงเรียกว่า…การบริการชั้นเยี่ยม”

MODULE 2: บริการที่ใช่….ครองใจลูกค้า

เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ…เพื่อการเป็นนักบริการชั้นเยี่ยม

การพูด

ภาษา

น้ำเสียง

การฟัง

สร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ…

เรียนรู้มารยาท บุคลิกภาพ และลักษณะท่าทาง

การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

ตั้งแต่แรกพบจนลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอลูกค้าร้องเรียน

กิจกรรม…บริการที่ใช่…ครองใจลูกค้า

ROLE PLAY…การแก้ไขปัญหา…สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

(สร้างบทบาทสมมุติ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในงานบริการ)

กิจกรรม “การประเมินผลและการวิเคราะห์ตนเอง”

สรุป คำถามและคำตอบ

เทคนิคการสัมภาษณ์

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม:  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.