หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE 

สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

 

หลักการและเหตุผล

       จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

       โดยหลักสูตร  FINANCE FOR NON-FINANCE มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

    เจ้าของกิจการ

    ตัวแทนฝ่ายบริหาร

    บุคคลที่มีความสนใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน
  • สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

 

 

หัวข้อการเรียนรู้

    เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS)

    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง

    จริยธรรมทางธุรกิจ

    วงจรการบัญชี

    เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท

    การจัดการแหล่งเงินทุน

    โครงสร้างของเงินทุน

    ประเภทของงบการเงิน

    การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน RATIO

    สภาคคล่อง (LIQUIDITY)

    ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (ASSET MANAGEMENT)

    การบริหารหนี้สิน (DEBT MANAGEMENT)

    ความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY)

    ประเมินผลทางธุรกิจ (MARKET VALUE)

    การวิเคราะห์งบในแนวดิ่ง และแนวนอน

    การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ

    การใช้เครื่องมือการบริหาร และการประเมินผล (VALUE CHAIN, TARGET COSTING, BALANCE SCORECARD)

รูปแบบการเรียนรู้

  • การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.