การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ

 

หลักการและเหตุผล

  • พนักงานธุรการ…ผู้ช่วยที่สำคัญภายในองค์กร
  • การสื่อสาร…ประสานงาน…เป็นสิ่งสำคัญของฝ่ายธุรการ
  • หมดปัญหา…การจัดระบบงานที่ซํ้าซ้อน
  • วิธีการจัดลําดับงานและความสําคัญในการทํางาน
  • เทคนิค…การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
  • ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในงานธุรการ

 

ในการทํางานในองค์กรนั้น ตําแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ ตําแหน่ง “ADMIN” เพราะอยู่ในตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง ADMIN ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน ADMIN ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นพนักงาน ADMIN ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด ADMIN เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่
  2. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร
  3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้
  4. เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ

 

เนื้อหาการบรรยาย

       –  ครบเครื่องเรื่องระบบการทํางานของ ADMIN อย่างมืออาชีพ

    – บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายงานธุรการ

    – การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ

    – เทคนิคการจัดการสาหรับผู้บริหารสายงานธุรการ

    – เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทํางานหลากหลายให้สําเร็จในเวลาใกล้กัน

    – การพัฒนาตนเอง

    – คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงานธุรการ

    – มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ปฏิบัติงาน

    – การสร้างความประทับใจ

    – การพัฒนาบุคลิกภาพ

    – การพัฒนาการสอสารให้มีประสิทธิภาพ

    – เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

    – การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่

    – ด้านสํานักงาน

    – การจัดระเบียบงาน

    – เอกสาร-ระบบรายงาน

    – การสอสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร

    – การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา

    – ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

    – การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%

    – กิจกรรมและ WORKSHOP 40%

 

วิทยากร   อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสทธิ์

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.