การบริหารคนเก่ง คนดี มีฝีมือ องค์การประสบความสำเร็จ

(TALENT MANAGEMENT FOR  ORGANIZATION SUCCESS)

หลักการและเหตุผล

       เป็นที่ตระหนักกันดีแล้วว่าองค์การต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรูปแบบต่าง ๆ ของโลกปัจจุบันและต่ออนาคต และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์การ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อองค์การให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรงและเติบโตในระยะยาว คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ที่มีขีดความสามารถ ศักยภาพ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สำคัญตรงกับความต้องการขององค์การ มาช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์การเพิ่มระดับความสามารถต่อการพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดได้

       ดังนั้น องค์การจะทำอย่างไรให้ได้มีทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในองค์การ ที่ต่างเรียกกันทั่วไปว่า คนเก่ง ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญทั้งความสามารถสูง ศักยภาพสูง และเป็นคนดี อยู่ทำงานให้กับองค์การ สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าให้องค์การ และมีจิตที่ผูกพันอยู่กับองค์การในระยะยาวได้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ความหมาย ประโยชน์และความสำคัญของการบริหารจัดการคนเก่ง ที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์การ
 2. เพื่อเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการต่าง ๆ ของการได้มาซึ่งคนเก่ง การพัฒนาศักยภาพให้เติบโต การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการธำรงรักษา เพื่อสร้างผลงานต่อไปในระยะยาว
 3. แนวทางการประยุกต์โมเดลการบริหารคนเก่ง คนดี มีฝีมือ เพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จ เพื่อการนำไปใช้ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละองค์การ

 

หัวข้อการอบรม 1 วันเต็ม

 1. แนวคิด หลักการ ความสำคัญและผลกระทบของคนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่ง ในระดับ

มหภาค (MACRO) และจุลภาค (MICRO)

 1. ความหมายของคนเก่ง กับการบริหารจัดการคนเก่ง
 2. กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง และการประยุกต์ใช้COMPETENCY กับการบริหารจัดการคนเก่ง
 3. การสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง แหล่งที่มาของคนเก่ง บนพื้นฐานความสามารถและความต้องการขององค์การ (TALENT RECRUITING AND SELECTION)
 4. แนวทางการพัฒนาคนเก่ง  (TALENT DEVELOPMENT)
 5. คนเก่งกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (LEARNING ORGANIZATION)
 6. แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 7. การบริหารคนเก่งเพื่อประโยชน์การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLANNING)
 8. กลยุทธ์ในการธำรงรักษาพนักงานเพื่อผูกใจให้รังสรรค์ผลงานและอยู่กับองค์การนาน (RETENTION AND ENGAGEMENT)
 9. แนวทางการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การเลือกได้ (EMPLOYER OF CHOICE)
 10. แบบสำรวจพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีขององค์การ
 11. กรณีศึกษาความสำเร็จขององค์การชั้นนำในการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารขององค์การทุกระดับ
 2. ผู้บริหาร/ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหาร การพัฒนาคนเก่ง
 4. บุคคลทั่วไปที่ประสงค์เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • การระดมสมอง
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • แบบฝึกหัด

วิทยากร

ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

 • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กรรมการผู้จัดการบริษัทในการออกแบบโมเดลและการให้คำปรึกษาด้านองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ และสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ให้องค์กรต่าง ๆ
 • อาจารย์พิเศษ ระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หน่วยงาน องค์การ และสถาบันอุดมศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาองค์การ เป็นต้น
 • ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทชั้นนำของประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี การผลิตรายการโทรทัศน์  การบริการ มากกว่า 20 ปี

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.