หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล

          ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการนำ (Leading) ทักษะการบริหารคนใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job) ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) ทักษะการบริหารผลงาน (Evaluation) รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารงาน เพื่อให้งานให้ประสบผลสำเร็จทั้งตัวงาน หากผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาไม่มีการเรียนรู้เพื่อปรับตัวตลอดเวลาก็ยากที่งานนั้นจะประสบผลสำเร็จ

          หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างานนี้มุ่งเน้นการบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเน้น Workshop เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับนำความรู้จากห้องอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเชิงลึกในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารงาน การบริหารคนในเชิงปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายได้จริง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)  กลุ่มผู้นำทุกระดับ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected of the result)

          สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารงาน และบริหารคนโดยนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์กับหน้างานได้จริง

 

เนื้อหาการบรรยาย

 

 • บทที่ 1

 • เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ & วิเคราะห์ความเป็นผู้นำผ่าน TA (Transactional Analysis)
 • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop
 • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน (Point of Development)
 • เรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เพื่อปรับตัว (The Generation in the workplace)
 • เรียนรู้พฤติกรรมคนผ่านเครื่องมือ DISC
 • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop

บทที่ 2

 • การวางแผนงาน (PDCA) และการบริหารเวลา (Tim Management)
 • การสอนงาน และการติดตามงาน และบทบาทการให้คำปรึกษา (consultant)
 • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop
 • การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในเป้าหมาย (Analysis & Decision in Goal Setting)
 • สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

วิทยากร  อ.พลกฤต  โสลาพากุล

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.