เลขานุการยุคใหม่ด้วยระบบบริหารเอกสารครบวงจร   

      ในยุคปัจจุบัน เลขานุการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ

      องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง องค์การจึงสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์การของตนเองโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

หัวข้อการสัมมนา

การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุคใหม่

          – ความสำคัญ  –  ระดับผู้ช่วยผู้ผู้บริหาร

          – บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

          – เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

          – การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

          – “ศักยภาพ” ยุคใหม่สู่มืออาชีพ

          – สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

          – กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด….ต่อองค์กร

แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “การบริหารเอกสารครบวงจร”

   – ภาคปฏิบัติ

   – ระบบ “การตั้งชื่อแฟ้ม”

          – ระบบ “การผลิต”

          –  ระบบ “การปฏิบัติงาน”

          – ภาคจัดเก็บ

          ระบบ “การจัดเก็บ”

         –  ระบบ  “การยืม”

         – ระบบ “การทำลาย”

           Q  &  A

 

วิทยากรในการฝึกอบรม : อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.