หลักสูตร กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร

           องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (DISRUPTIVE  TECHNOLOGY) ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดขององค์กร องค์กรจะมีกลยุทธ์การปรับตัวและพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้

            บุคลากร (PEOPLE) ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะสำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะตอบโจทย์และเร่งขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน การสรรหาและคัดเลือกเป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุดต่อการได้มาซึ่งคนที่ใช่สำหรับองค์กร คือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะตรงกับความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ดังนั้นกระบวนทัศน์ แนวคิดกระบวนการ และแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลโดยตรงให้องค์กรได้คนที่ใช่จริง ที่จะมารองรับและสร้างเสริมสมรรถนะองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้อย่างแท้จริง

 

เนื้อหาหลัก

Ü ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเศรษฐกิจ DIGITAL กับผลกระทบที่เกิดขึ้น

Ü กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

Ü แนวคิด กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการได้มาซึ่งคนที่ใช่ให้องค์กร

Ü คุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นที่นักสรรหา (PROFESSIONAL RECRUITERS) ต้องมี

Ü การวางแผนการสรรหาและคัดเลือก

Ü การสร้างคำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะ พฤติกรรม แรงจูงใจ ทักษะการบริหารองค์กร และการบริหารคน การเป็นผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ การสื่อสาร พร้อมตัวอย่างคำถาม

Ü เทคนิคในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้คนที่องค์กรต้องการ

Ü เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคัดเลือกคนที่ใช่

Ü การจัดทำใบประเมินผู้สมัครเพื่อการคัดเลือก

Ü ข้อคำถามที่สมควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรถาม  พร้อมตัวอย่างคำถาม

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

Ü ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวขององค์กรภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มีมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์กร

Ü สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการคัดเลือกได้มาซึ่งคนที่ใช่อย่างมีประสิทธิภาพ

Ü การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือก

Ü การพัฒนาช่องทางและเครื่องมือ การสรรหาเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้สมัครได้

Ü เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับที่องค์กรต้องการจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Ü เทคนิคการสร้างใบประเมินสรรหาคัดเลือกเพื่อความมั่นใจได้คนที่ใช่จริง

Ü การเป็นนักสรรหาอย่างมืออาชีพ

 

 วิทยากรดร.ชญารัศมิ์  ทรัพยรัตน์ 

         ปัจจุบัน  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง , อาจารย์ (LECTURER) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย  วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง  การพัฒนาองค์การ การบริหารสายอาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ หรือที่เกี่ยวข้อง  และที่ปรึกษา (COACHING)

 

ผู้ชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN RESOURCES GENERALIST)

– ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถความเป็นวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล  (PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE ACCREDITATION – PHR) โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พ.ศ. 2554 ทักษะและความสามารถในองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์หรือการทรัพยากรมนุษย์(HUMAN RESOURCES COMPETENCIES)ในยุคใหม่

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.