การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

 

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA

วัตถุประสงค์

ของ FMEAความหมายหมายของ FMEA

ประเภทของ FMEA

การประยุกต์ใช้ FMEA

ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009

คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA

ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะ

ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการเทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA

ฉบับใหม่แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA

และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ

ในคู่มือฉบับใหม่แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA

และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำ

ในการนำ Process FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้อง

กับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง,โอกาสเกิด

และการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับ ใหม่แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

   หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

   หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

   หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

   หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

   หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

   วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์

( SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. )

บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

   ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

และเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง

ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน

   ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด

ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

   หัวข้อ : International Material Data System ( IMDS )

และข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

ลักษณะการอบรม :

  1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
  2. ทำWorkshop กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม :

   – ฝ่าย New Model, R&D, Engineering

   – ฝ่าย การตลาด

   – ฝ่าย จัดซื้อ

   – ฝ่าย QC/QA

   – บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.