พลิกโฉม…คน & องค์กร กับการก้าวสู่ยุค Digital HR หรือ Thailand 4.0

ในท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งต่อองค์กรและแรงงานในยุคดิจิตอล ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายดาย ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่  แต่ยังหมายถึงการทำงานด้วย ทำให้คนรุ่นใหม่มีความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีในองค์กรที่ตนจะเข้าไปทำงานด้วย องค์กรจึงต้องหาวิธีการปรับตัวและปรับงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ไลฟ์สไตล์ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นนี้ เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ในขณะที่องค์กรเอง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสร้างมิติใหม่ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันในยุคดิจิตอลด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกรรมทางความคิด และเทคโนโลยีดิจิตอล ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำงาน

วัตถุประสงค์

  •  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคนในยุคดิจิตอล
  •  เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแรงงานในยุค Digital  ที่มีผลต่อการบริหารจัดการคนและองค์กรอย่างไร
  •  เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาองค์กรและคนในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทใหม่

หัวข้อสัมมนา

   –  Digital HR คืออะไร และมีหน้าตาอย่างไร ?

   – ทำไมต้อง Digital HR ? ความสำคัญ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการคน และองค์กร

   – วิวัฒนาการของการบริหารคนและองค์กร ตั้งแต่ยุค HR 1.0 ถึง HR 3.0 และการก้าวสู่ HR 4.0

   – ลักษณะแรงงานยุคดิจิตอลของไทย กับ ความต้องการ ไลฟ์สไตล์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น

   o   การรับรู้ข่าวสาร

   o   เงื่อนไขการทำงานที่เปลี่ยนไป

   o   การตัดสินใจเลือกนายจ้าง

   o   ฯลฯ

Workshop : การเตรียมตัวสู่การเป็น Digital Organization และ Digital HR

   –  ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรสู่การเป็น Digital Organization

   o   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลในองค์กร

   o   ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

   o   สร้างสังคมคุณภาพและความร่วมมือภายในองค์กร

   o   พัฒนาพนักงานให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

   o   สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

   –  กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้ Digital Organization สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ

   –  การพัฒนาสู่การเป็น Digital HR

   o   จุดเริ่มต้นของ Digital HR

   o   การปรับตัวเพื่อรองรับ Digital HR

   o   การพัฒนาระบบงาน Digital HRIS เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Digital Organization และ Digital HR

   o   กรณีศึกษาการพัฒนาระบบ Digital HRIS

   – ผลิกโฉมหน้า HR Practices หรือ HR Products เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุค Digital HR

   o   โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม

   o   Digital HR กับการสรรหาพนักงานที่เก่งและดี ที่ซ่อนอยู่ในโลกดิจิตอลได้อย่างไร

   o   Digital HR  กับการพัฒนาทักษะพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการได้อย่างไร

   o   Digital HR  กับการรักษาและสร้างความร่วมมือภายในองค์กรได้อย่างไร

   o   Digital HR กับการสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร

          Workshop ฝึกปฏิบัติการพัฒนา HR เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุคดิติตอล

 –       เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital HR

 –       ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Digital  HR และการกำหนดแผนการปฏิบัติ (Tactical Plan)

วิธีการอบรม

–   การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

–   อภิปรายกลุ่ม

–   Case Study และ Workshop

 

วิทยากร    อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ   

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.