กระบวนการสำหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ การเตรียมการด้านเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้า (APQP) เพื่อการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต(Production Part Approval Process : PPAP) มักเกิดประเด็นสำคัญที่ไม่สอดคล้องตามระบบที่ ISO/IATF 16949 และไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือข้อตกลงกับผู้สนับสนุน (Supplier) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างทำการผลิตจริง (Mass Production) อาจส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพและการส่งมองให้กับลูกค้า จึงมักเกิดเป็นชนวนประเด็นขัดแย้งและอาจจะลงลามบานปลายได้ในอนาคต

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงประเด็นและการวางแผนโครงการร่วมกันด้วยการจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตต่อเนื่อง (Mass Production) ให้สอดคล้องและคลอบคลุมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินการให้การผลิตและส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างความเชื่อมั่นและการยืนยันความสารมารถในกระบวนการผลิตที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการของ APQP และ PPAP ที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบทราบขั้นตอนและการจัดทำเอกสาร APQP และ PPAP ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเตรียมการ APQP และ PPAP ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ APQP และ PPAP ในแผนควบคุม (Control Plan) ได้

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

1. ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการทำงานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/IATF 16949

2. ขอบเขตของทีมงานและกำหนดของเขตตามกำหนดเกณฑ์ต่างๆ จาก Customer Specific Requirements

3. การทบทวนและการทวนสอบความต้องการของลูกค้าด้วย Voice Of Customers

4. Process Review Model (Customer focused process approach concept)
5. ขั้นตอนและข้อควรระวังในการวางแผนคุณภาพล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)

6. เทคนิคการจัดทำและลงข้อมูลในแบบฟอร์ม Part Submission Warrant (PSW) ในกระบวนการ PPAP

7. เทคนิคและวิธีการการเตรียมเอกสารด้านการระบุในแบบฟอร์ม Part Approved

8. สิ่งที่สำคัญและความจำเป็นต้องใช้ ของ PPAP กับปัญหาหลังจากการได้รับคำสั่งซื้อ (Mass Production)

9. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
10. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม 

– 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

– การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

– ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

– กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

– โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรม

สถานที่อบรม เดอะคอนเนคชั่น

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.