หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 WASTE FOR COST REDUCTION

Online Zoom

หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 WASTE FOR COST REDUCTION คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

฿2500

หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS)

Online Zoom

หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis)  การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS)  ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal) ปัญหา คือ การปฏิบัติงานหรือการกระทำใด ๆก็ตามที่นอกเหนือจากที่เราต้องการ ณ เวลาใด ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ ความผิดปกติ (Abnormality) คือ ความไม่เป็นไปตามธรรมชาติของกระบวนการที่เคยเป็นมา เช่น การออกนอกพิกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ความไม่ตรงข้อกำหนด (Nonconformity) คือ ความไม่เป็นไปตามความต้องการที่ระบุของผลิตภัณฑ์ (Specified requirement) ความบกพร่อง (Defect) คือ ความไม่เป็นไปตามความต้องการในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (Non – Fulfillment of a usage requirement) ด้วยการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis : RCFA) ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญของการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ กำจัดต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดปกติหรือความผิดพลาด จัดการผลที่ตามมาของปัญหาดังกล่าว และป้องกันมิให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อีก […]

฿2500

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.