CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE  การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ

 

                     ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้าแล้ว เราควรจะคำนึงถึงกลยุทธ์ความแตกต่างในด้านมาตรฐานการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ ที่บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ได้ใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก และภายใน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการด้วยใจ (SERVICE MIND) หรือที่เราเรียกกันโดยรวมว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังเป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจะต้องสามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแลตราองค์กร ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า เติบโต แข็งแรง และยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1)   สามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศด้วย SERVICE MIND

2)   สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)   เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

4)   เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กรจากลูกค้า

5)   เรียนรู้ระบบมาตรฐานการบริการลูกค้าสัมพ้นธ์ทั้งระบบ

6)   บทบาท หน้าที่ และประสานงานในการทำงานเป็นทีม

 

ร่วมกันในงานบริการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.30 น.)

 

หัวข้อบรรยาย

09.00-12.00 น.

1)   แนวโน้ม ความสำคัญของธุรกิจการบริการ

2)   บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์

WORKSHOP : CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE PROBLEM

3)   ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

4)   ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

5)   จิตสำนึกการบริการด้วยใจ SERVICE MIND ที่ได้ใจลูกค้า

6)   จุดอ่อนการบริการที่ไม่ควรมองข้าม

7)   เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว

8)   การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

9)   บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ(การโต้ตอบ การแต่งกาย)

13.00- 16.30 น.

  1. เทคนิคการสร้างระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์(มาตรฐานบริการ)
  2. ยกระดับการบริการลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง
  3. จิตวิทยาการอ่านภาษากาย(ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า)
  4. เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานให้บริการ(รู้สึกถึงความแตกต่าง)
  5. วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)
  6. การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า
  7. ทำไมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมบริการไม่ค่อยได้ผล
  8. ขั้นตอนการสร้างทีมงานบริการ(TEAM SERVICE EXCELLENCE)
  9. จุดอ่อนไหวการส่งต่อ การประสานงานในทีมงานบริการ

        WORKSHOP : CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE SOLUTION

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      1)   บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

      2)   การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิด

      3)   การฝึกปฏิบัติ จากตัวอย่างจริง

      4)  สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

วิทยากร    :   อ. สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.