หลักสูตร เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ในการประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ การติดต่อทางธุรกิจ จึงต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้อ้างอิงและมีผลได้ตามกฎหมาย เอกสารทางธุรกิจการค้าที่จัดทำขึ้นจึงมีความสำคัญต่อวงจรธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องเอกสารทางการค้าอีกด้วย

หัวข้ออบรม
ความสำคัญของเอกสารทางการ
เอกสารทางการค้า (Trade Documentation)
เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)
เอกสารทางการพาณิชย์ (Commercial Documents)
เอกสารทางการขนส่ง (Transport Documents)
เอกสารการบรรจุหีบห่อ (Packaging Documents)
เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents)
เอกสารรับรองคุณภาพ (Health Documents)
เอกสารรับรองมาตรฐาน (Standard Documents)
เอกสารรับรองสุขอนามัย (Sanitary Documents)
เอกสารรับรองจำนวนหรือปริมาณ (Weight Certificate)
เอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
เอกสารรับรองการวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis)
เอกสารรับรองตามจารีตประเพณีอื่นๆ (Custom Documents)
เอกสารรับรองเคลื่อนย้ายสินค้าของศุลกากร (Manipulation Certificate)
เอกสารรับรองเครื่องมือแพทย์ (Certificate of free sale)
เอกสารรับรองทางการค้าส่งออก (Export Certificate)
เอกสารรับรองการกำจัดแมลงศัตรูพืช (Fumigation Certificate)
เอกสารรับรองทางการค้าของผู้ส่งออก(Beneficiary Certificate)
เอกสารรับรองการตรวจสอบ (Inspection Certificate)

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์วิรัตน์ บาหยัน

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์วิรัตน์ บาหยัน

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.