หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่า ๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
• ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
• ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น
• ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จสูงในเวลาที่กำหนด
• ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

หัวข้ออบรม

ปัญหาเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน
Happy @ Work สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม
Workshop: EQ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความสุขในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
สาเหตุของการบริหารเวลาที่ขาดประสิทธิภาพ
สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย
กิจกรรม: การตั้งเป้าหมายเชิงรุก
การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
การจัดระเบียบให้กับตนเองและผู้อื่น
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
การวางแผนการทำงาน เมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัด
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานแต่ละประเภทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
การวางแผนงานและติดตามงาน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานและติดตามงาน
เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ
บทสรุป-ตอบคำถาม

บรรยาย โดย อาจารย์ ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

/////////////////////////////////

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.