หลักสูตร ทักษะการจัดการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

ภาคเช้าTraining Road Map

1.      ความสำคัญของ Training Road Mapและทำเพื่ออะไร

2.      องค์ประกอบ รูปแบบของTraining Road Map

3.      ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

4.      วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

§ การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

§ การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

§ การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

§ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ

§ การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

§ การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

§ การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

5.      WORKSHOP :การเชื่อมโยงTraining Road Mapกับระบบการบริหารบุคลากร

ภาคบ่ายIDP Based on Competency

1.      ความเข้าใจเกี่ยวกับCompetency และการเชื่อมโยง

§  Core Competency (CC)

§  Functional Competency (FC)

§  Supervisory Competency (SC)

§  Managerial Competency (MC)

3.     การกำหนดCore FunctionalและManagerial Competency

4.     การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของCompetency โดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้านCC Course, FC CoursesและMC Coursesและให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของJD

5.     WORKSHOP :ฝึกการเขียนCompetency Based Training Roadmapพร้อมนําเสนอ

§  การวางผังTRM ของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

§  ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

§  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)โดยใช้Competency

§  การประเมินและติดตามผลIDP รวมถึงFeedback

6.     ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำCompetency ไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากร

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (DYNAMIC & WORKSHOP) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (LEARNING BY DOING AND PARTICIPATING WITH EXPERIENCES) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย       { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์       { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

หลักสูตรอื่นๆ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.