หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

หลักการเเละเหตุผล

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  – ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนและควบคุมการผลิต

– ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

– หลักพื้นฐานและความสำคัญของระบบการผลิต

– องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต

– ขั้นตอนหลักของการวางแผนการผลิต

– ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต

– ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือ JIT)

– ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

– การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

– หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

– แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต

– การลดความสูญเสียในการผลิต

10.30-10.45:  พัก 15 นาที

10.45-12.00:  – การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

– การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

– การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า

– Takt time & Cycle time

– Process time & Cycle time & Manpower

– การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่า Cycle time การผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

12.00-13.00:  พักเที่ยง                  

13.00-14.30:  – องค์ประกอบของการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

– การควบคุมการผลิต (Production Control)

– องค์ประกอบของการควบคุมการผลิต

– วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิต

– หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต (Functions involved in Production

Control)

– ประโยชน์ของการควบคุมการผลิต (Advantages of Production Control

14.30-14.45: พัก 15 นาที

14.45-16.00– กลยุทธ์การเรียงลำดับงานการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต

– การวางแผนการผลิตด้วย Production Board

– สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

– การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)

– การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

– การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)

ระยะเวลาอบรม  1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

/////////////////////////////////

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.