หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI)

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI)

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี

เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

ประเด็นการสัมมนา

1. เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
2. การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
WORKSHOP :ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Valuesเป็นต้น
3. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
4. รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
5. การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)
6. การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล
7. การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
WORKSHOP:ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน
8. การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรมThe Kirk Patrick Approachของเคิร์กแพทริค
§ การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
§ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction Evaluation)
§ การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)
§ การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)
9. สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม
§ ค่าใช้จ่ายโดยตรง
§ ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม
WORKSHOP :ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม
10. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบProductivity และSatisfaction
11. วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม
§ สูตร 1 ROI =ค่าใช้จ่ายX100
ต้นทุน
§ สูตร 2 ROI =จำนวนของผลผลิตของงาน(Productivity)
§ สูตร 3 ROI =ค่าความพึงพอใจของาน(Satisfaction)
WORKSHOP:ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร1-2-3
§ ตัวอย่าง1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
§ ตัวอย่าง2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
§ ตัวอย่าง3หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน
§ ตัวอย่าง4หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง
§ ตัวอย่าง5หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
§ ตัวอย่าง 6หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน
12. ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

วิธีการฝึกอบรม– สัมมนา
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
{ การบรรยาย { กิจกรรม และเกม { การแสดงออก
{ กลุ่มสัมพันธ์ { การแสดงความคิด ถาม– ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง(อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

หลักสูตรอื่นๆ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.