หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล DATA SCIENCE

หลักการและเหตุผล

สภาวะการค้าและการลงทุนทางธุรกิจ ล้วนมีสภาวะความเสี่ยงทั้งสิ้น, ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักและประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของการผลิต, การตลาด, การลงทุน หรือแม้แต่การนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย และทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาอัน

ด้วยเหตุผลนี้เราสามารถนำนวัตกรรมข้อมูลขั้นพื้นฐาน และ/หรือ ระดับสูง นำมาพยากรณ์แนวโน้มตลาดและความต้องการมวลรวม เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

ทำให้เข้าใจแรงกดดันที่เป็นความเสี่ยงของธุรกิจ และวางแผนได้อย่างมีชั้นเชิงกลยุทธ์ ด้วยการนำนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE) เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน BUSINESS มาปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงและวิกฤติทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

หัวข้ออบรม

  1. ความหมายและประเภทของความเสี่ยงแต่ละรูปแบบ

เวลา 09.00 – 10.30

บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางธุรกิจ – การตลาดยุคปัจจุบัน (2022)

เจาะลึกความเสี่ยงทางด้านการตลาด

แนวทางการบริหารความเสี่ยงคลังสินค้าแบบลีน

เวลา 10.30 – 12.00

บรรยายเรื่อง ความจำเป็นของนวัตกรรมข้อมูล

เหตุผลทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ BIG DATA

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

  1. การใช้ศาสตร์นวัตกรรมข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้ซื้อยุคใหม่

เวลา 13.00 – 14.30

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์โปรไฟล์กลุ่มลูกค้า

การนำโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อวางแผน CUSTOMER JOURNEY ของผู้ซื้อ

การนำ BIG DATA วิเคราะห์และตรวจสอบตลาด

เวลา 14.30 – 16.00

การพยากรณ์ด้วยนวัตกรรมข้อมูลคุ้มค่ากับการลงทุน

การเลือกใช้ข้อมูล PRIMARY และ SECONDARY เพื่อวางแผนการลงุทน

เชื่อมโยง KPI สู่ความคุ้มค่าทางธุรกิจ-การตลาดด้วย ROI

การวางแผนฉุกเฉินจากนวัตกรรมข้อมูล

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.