โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ อ.สุกิจ

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

 

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท ทราบเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และสามารถเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

-  เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย

-  รู้จักการเตรียมตัว และการขายอย่างเป็นระบบ

-  เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท

-   ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน

-  สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

-  แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการขายสมัยใหม่

***Workshop : Success Selling Problem

-  ทัศนคติ และวิธีมองการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และบริษัท

-  แบบวิธีที่สร้างความสำเร็จ และหลักการของการขายอย่างเป็นระบบ

- เจาะลึก 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

1. การเตรียมตัว และการวางแผนการขาย

2.  การเปิดใจ

3. การเปิดการขาย / เทคนิคการนำเสนอการขาย

 

***Workshop : Success Selling Presentation

4. การวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้า (การอ่านภาษากาย)

***Test Practice :  Body Language Test

5. การตอบข้อโต้แย้ง และการเจรจาต่อรองในงานขาย

6. การกระตุ้นความต้องการ / การตัดสินใจ (ช่วยคิด ช่วยปรึกษา)

7. การปิดการขาย

- เทคนิคการขายแบบรักษาสายสัมพันธ์ และติดตาม

***Workshop :  Success Selling Solution

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม   พนักงานขายทุกระดับ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรมโรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน