โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1686 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร การสร้างทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ (2 วัน 1 คืน)

ราคา 30000 บาท


หลักสูตร การสร้างทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ (2 วัน 1 คืน)

Team Building ให้ทุกคนในองค์กรมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี 

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท เน้นให้พนักงานมีการพูดคุยกันเพื่อความคุ้นเคยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โดยจะเน้นไปที่การทำ Workshop เพื่อให้ได้ทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อลดข้อขัดแย้งในองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารความขัดแย้งในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม
1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง
2. การสร้างรากฐานสัมพันธภาพที่ดี
3. กระบวนการบริหารความขัดแย้ง
4. เทคนิคการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
5. ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขความขัดแย้ง

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษา
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- อภิปราย ถาม – ตอบ

 

วิทยากร
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อัลวาอะลูมิเนียม จำกัด, บริษัท อาร์ซี จิวเวลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ซาติน เท็กซ์ไทล์ จำกัด ฯลฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงานสัมพันธ์

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills