โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (12 ต.ค. 65) อ.กัณฑ์เอนก

ราคา 2500 บาท


 

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

(The Ultimate HR)

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน คู่แข่งที่รุนแรงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ยังมีปัญหาภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความรุนแรงไม่แพ้กัน

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมุนษย์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล

2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

   ผู้จัดการ

   หัวหน้างาน

   พนักงาน

   ผู้ที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   การบรรยาย  40%

   กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 60%

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม  รายละเอียด

 

09.00-10.30 น.

       Competency

•     ความสำคัญของแผนกทรัพยากรบุคคล

•     รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

•     เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

Workshop การหา GAP การปิด GAP

 

10.30-10.45 น.     เบรกช่วงที่ 1  

 

10.45-12.00 น.     •     การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

•     การจัดทำเส้นทางสำเร็จในสายอาชีพ

•     การจัดทำแผนระบบสืบถอดตำแหน่ง

•     การบริหารระบบสืบถอดตำแหน่ง

•     การประเมินศักยภาพ

Workshop การหา GAP การปิด GAP

12.00-13.00 น.     พักเบรก 

 

13.00-14.30 น.     Evaluation JD&JS

•     การประเมินคุณสมบัติ

•     การประเมินค่างาน

•     การจัดทำระดับตำแหน่งาน

•     การจัดทำโคร้งสร้างค่าตอบแทน

Workshop  การประเมินค่างานและการจัดทำระดับตำแหน่ง

14.30-14.45 น.     เบรกช่วงที่ 1  

  

14.45-16.00 น.     Key Performance Indicators

•     ความรู้เกี่ยวกับ KPIs

•     เครื่องมือที่นำมาจัดทำ KPIs

•     ข้อดี-ข้อเสีย ของเครื่องมือ KPIs

•     การวิเคราะห์และการวางแผนการมีส่วนร่วมในองค์กร

•     การบริหารจัดการระบบการประเมินผล

•     สรุปภาพรวมหลักสูตร

•     ถาม/ตอบ

•     การสร้างความตระหนักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Workshop  การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills