โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (15 ธ.ค. 64) อ.เหรียญชัย

ราคา 2500 บาท


 

หลักสูตร  เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

หลักการเหตุผล

       งานขายในระดับเชิงธุรกิจ มีทั้งขายในระดับ B2B และ B2การขายงาน หรือ ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือขายโครงการให้กับภาคหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ นั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ ที่องค์กรภาคเอกชนไม่ควรมองข้าม ถึงแม้ว่าลักษณะงานขายแบบ B2G นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก มีขั้นตอนที่ต้องทำการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน แต่ก็จะเป็นแหล่งลูกค้าที่สำคัญขององค์กรได้ เพราะเมื่อได้งาน และสามารถส่งมอบได้ตามมาตรฐานของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ตาม TOR ของหน่วยงานราชการนั้น ๆ แล้ว โอกาสความเสี่ยงแทบไม่มี ค่อนช้างได้รับการชำระค่างาน ค่าโครงการ หรือ ค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ แน่นอน

       แต่กว่าการจะได้มา เป็น List Vendor ของหน่วยงานราชการ แต่ละที่ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็ไม่ใช่ง่าย มีขั้นตอนของกระบวนการ ประกอบการการเตรียมศึกษารายละเอียดของโครงงานที่นำเสนอ หรือ TOR นั้น สามารถตีโจทย์แตก มองเห็นช่องทางในการนำเสนอเพื่อให้ได้สามารถชนะการประมูล เพื่อให้ได้งาน

       ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดทำขึ้น เพื่อตอบให้ผู้บริหาร ทีมงานขาย ของภาคเอกชน สนใจที่เข้าสู่ตลาดภาครัฐ

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้เกิดความเข้าใจตลาดลูกค้าภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ

2.    เพื่อให้เข้าใจกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

3.    เพื่อให้สามารถตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการตีโจทย์ทาง Specification หรือ TOR ที่ออกจากหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้สามารถเสนองานได้ถูกต้องและให้ได้งาน

4.    เพื่อทราบและทำความเข้าใจเทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หัวข้อการอบรม

1.    กรอบความคิด Mindset มีความสำคัญต่อการทำงานด้านการขายหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ อย่างไร

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เข้าใจกรอบความคิด ในกระบวนการงานขายงานภาครัฐ ด้วย Growth Mindset & Outward Mindset

2.    ทำความเข้าใจ Being ของบุคคล มีส่วนสำคัญต่อการติดต่ออย่างไร

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในบริบทของการอ่านคน เพื่อเป็นฐานที่สำคัญที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ของบุคลากรที่ ติดต่อด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือ เพื่อให้ได้สามารถเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความไว้วางใจ ได้เร็ว

3.    ทำไมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงต้องให้ความใส่ใจ

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจ ตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญจต่อการเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อันจำเป็นที่จะต้องเข้าใจระเบียบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นต้น จนถึงการส่งมอบสินค้า ส่งมอบโครงงาน หรือโครงการ เพื่อให้สามารถผ่านกระบวนการจนได้รับการชำระเงินจากหน่วยงานภาครัฐ

4.    ทำไม Specification รายละเอียดของโครงการ โครงงานด้านบริการ หรือ ตัวผลิตภัณฑ์ จึงมีความสำคัญต่อ งานด้านการขายภาครัฐ

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ และ ทำการศึกษาว่า Specification ที่ออกมาจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ สามารถจัดดำเนินการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ โครงงาน หรือ โครงการ เพื่อให้สามารถเสนองานและสามารถดำเนินการให้ชนะการประมูลหรือได้รับการคัดเลือก  หรือ ในมุมมองอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำการยื่น Specification ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ทำการออก Spec ได้ทำการศึกษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้และมีโอกาสออก Spec ให้ใกล้เคียง หรือ สอดคล้องกับสินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้เปรียบเหนือ คู่แข่ง

5.    ทำไมต้องทำความเข้าใจ TOR

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้มีความตระหนักและเข้าใจเห็นถึงความสำคัญ ของการอ่านรายละเอียดและตีความในสาระข้อที่สำคัญใน TOR  เพื่อให้สามารถนำเสนอขายงานได้ตาม TOR ของหน่วงงานราชการนั้นได้ และมีโอกาสชนะเพื่อให้ได้งานมาดำเนินการต่อ และ/หรือ อีกมุมมองอีกด้านหนึ่ง คือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ออก TOR ได้ทำความเข้าใจในสินค้าผลิตภัณฑ์ โครงการ เพื่อให้สามารถออก TOR ให้ได้มีรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่บริษัทได้ทำการนำเสนอข้อมูลไปแล้ว เพื่อให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

6.    ทำไมต้องศึกษาสถานะ ผลิตภัณฑ์ โครงการ ของคู่แข่ง

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการเข้าใจสถานะทั้งหมดของคู่แข่งทั้งหมด เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่มีโอกาสได้รับการคัดเลือก

7.    ความจำเป็นที่ต้องทราบเทคนิค ที่สำคัญในการเสนองานขายหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Facilitator and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงเทคนิคที่สำคัญ เพื่อให้งานการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างโอกาสของการได้งานขายกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

แนวทางการอบรม   ใช้แนวทางอำนวยให้เกิดความคิดโดยการตั้งคำถามชวนคิด และพูดคุยกันใน

                           ลักษณะการสนทนา (Dialogue)

ผู้เข้าอบรม            ระดับ ผู้บริหารระดับต้นเป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม    ไม่ควรเกิน 25 คน

วิทยากร                อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ระยะเวลาการอบรม    1  วัน

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ธันวาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online พฤศจิกายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท