โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้าส่งออก ทั้งระบบ Import-Export(8 ต.ค. 64) อ.มนตรี

ราคา 2500 บาท


 

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้าส่งออก ทั้งระบบ Import-Export

 

หลักการและเหตุผล 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก 

          สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

 

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

ส่วนที่ 1.

1 .ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

     -  ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

     -  วิธีการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

2.  ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020) ตามเกณฑ์ของสภา  

     หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

3.  ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

      - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)       

      - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

      -  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

ส่วนที่ 2. 

 

1.    การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

- ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร             

- อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

2.    สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

-     สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

-     สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

-     สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

3.    e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

4.    หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

5.    หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

6.    หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

 - การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

-  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

-  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

7.    e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

8.    การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

9.    การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

10.  การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

11.  การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

12.  การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

13.  ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

14.  การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

 

  

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online พฤศจิกายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท