โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร B2B (12 ต.ค. 65/ 9-16น.) อ.รัชเดช

ราคา 2500 บาท


 

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร”

(Techniques for closing the sale of corporate customers) 

โดย อาจารย์รัชเดช  อติกนิษฐ (อาจารย์เอ)     

 

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ สินค้าและบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือโรงงานผลิตสินค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ จำเป็นต้องมีบุคคลที่จะสามารถนำวัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายต่อบริษัทที่จะต้องนำสินค้านั้นไปเพิ่มมูลค่าต่อ ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุดิบหรือสินค้านั้นนำไปสร้างเป็นสินค้าใหม่ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทลูกค้า หรือนำสินค้าที่มีปริมาณมากๆในลักษณะการขายส่ง นำไปขายบริษัทลูกค้าที่ดำเนินกิจการขายปลีกอีกต่อหนึ่ง หรือ เป็นขายขายสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทลูกค้า ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราลูกค้านี้ว่า ลูกค้าธุรกิจ แต่การขายในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง และต้องมีความพร้อมและน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ เพราะเป็นการขายสู่ลูกค้านิติบุคคล ดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียมพนักงานขายที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมเพียงพอที่จะปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการขายลูกค้านิติบุคคลทั้งรูปแบบการขาย และความแตกต่างระหว่างลูกค้านิติบุคคล

    กับลูกค้าบุคคล

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้านิติบุคคล

3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้านิติบุคคลด้วยหลักการพัฒนา

    ศักยภาพการขาย KASH

4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และได้รับการ

   ปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง

5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล

6. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และการตอบข้อ

   โต้แย้ง

7. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารเป้าหมายยอดขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุเป้าในการขายลูกค้านิติ

   บุคคล

8. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการขายจริงๆ จากการ Role-Play การขาย

เนื้อหาหลักสูตร

1.    Workshop 1 : เช็คความเข้าใจการขายแบบลูกค้านิติบุคคล

2.            การขายลูกค้านิติบุคคลคืออะไร ? รูปแบบการขายเป็นอย่างไร ?ความแตกต่างระหว่างนักขายลูกค้านิติบุคคล และ 

              นักขายลูกค้าบุคคล

3.    บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้านิติบุคคล

4.    Workshop 2 : การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้านิติบุคคลด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขายKASH

5.    ปรับทัศนคติต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล

6.            Workshop 3:  ปลดล็อกความคิด (เรื่องทัศนคติ)

7.            การหาจุดขายของสินค้าเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล และ Workshop 4 : FAB

8.           เสริมทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล และการตอบข้อโต้แย้ง

9.           การบริหารเป้าหมายยอดขายลูกค้านิติบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุ 100%อย่างยั่งยืน

10.         Role Play การขายผ่านโจทย์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขายทุกระดับ, พนักงานขายที่ต้องขายลูกค้านิติบุคคล,ลูกค้าบริษัท หร้างร้าน ,ลูกค้าองค์กร  

ลักษณะการจัดห้องอบรม   จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเข้าหากัน 4วงก็ได้

วิธีการอบรม              การบรรยาย การทำ Workshop กิจกรรมปลดล็อคความคิด  Workshop

                                  ทั้ง In house & Online In house training

 

 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์  บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต  อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 3 ชั่วโมง

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills