โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ได้งาน และได้ใจ (21 ก.ย. 64) อ.เหรียญชัย

ราคา 2500 บาท


 

หลักสูตร  การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ได้งาน และได้ใจ

Effective Feedback Communication for Good Relationship

 

หลักการเหตุผล

    ในการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน นั้น ปัจจัยที่สำคัญ อยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อน  คือ การสื่อสารของบุคลากรภายในหน่วยงานกันเอง ที่ไม่สามารถที่จะปรับกระบวนการการสื่อสารให้เกิดการเข้าใจ และการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้คู่สนทนา ได้เกิดความเข้าใจ ก็ยากที่จะนำพาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้โดยภาพรวม ประกอบการอีกมุมมองด้านหนึงการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนาคุณภาพ ประกอบการรับฟังเสียงของลูกค้า และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความสำคัญต่อกการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

    ดังนั้น การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลแบบป้อนกลับ นั้น เป็น ศาสตร์และศิลปะ ในการสื่อสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งช้อมูล ของการสะท้อนป้อนกลับกันไปมาระหว่างหน่วยงาน และ ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การต่อยอดการด้านการพัฒนาต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานและแนวทางการใช้กระบวนการให้ข้อมูลกลับ ในรูปแบบ CFR

เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบุคลากรได้ในทุกรูปแบบ โดยรูปแบบ D.I.S,C Model

เพื่อให้สามารถใช้การสนทนาที่มีคุณภาพ ในการสื่อสาร โดยใช้ในแนวทาง Dialogue

เพื่อให้สามารถฟังและตั้งคำถามเป็น

 

หัวข้ออบรม

กรอบความคิด สำคัญต่อกระบวนการการป้อนกลับ อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญทางด้านกรอบความคิด ในมุมของ Growth Mindset และ Outward Mindset เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในกระบวนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเข้าใจในบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ ส่งผลต่อการสื่อสารแบบกระบวนการให้ข้อมูลอย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม ผ่าน D.I.S.C Model เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวบุคคลแต่ละแบบ และเพื่อให้สามารถสร้างกระบวนการสื่อสารให้กับบุคคลแต่ละประเภท ให้สามารถเกิดการรับรู้และเกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การฟังเชิงลึก และ การตั้งคำถาม ส่งผลกระทบต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญของการฟังและการตั้งคำถามเป็น จะส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารทั้งในรูปแบบสื่อสารสองทาง และ ผลต่อกระบวนการสื่อสารแบบป้อนกลับได้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเพื่อผลลัพธ์ของเป้าหมายขององค์กรเหมือนกัน โดยฝึกการเรียนรู้ในการฟังเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การฟังเชิงลึก และ ฝึกการตั้งคำถามแบบที่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดการตระหนักรู้ถึคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถาม

กระบวนการสนทนา Dialogue and Reflection

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในกระบวนการการสนทนาเชิงสร้างสรรค์เชิงบวก ให้ได้ผลลัพธ์ในเชิงการร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงการ Reflection เป็นการสะท้อนในมุมมองของคู่สนทนาที่จะทำให้กระบวนการการสื่อสารแบบป้อนกลับมีประสิทธิภาพ

กระบวนการ CFR (Conversation  Feedback  Recognition)

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ CFR อันเป็นกระบวนการด้านการสื่อสาร ที่สามารถทำให้การทำงานของแต่ละส่วนงาน ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ในการผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถใช้ กระบวนการ CFR นี้ในการสื่อสารกับลูกค้าได้เช่นเดียวกัน โดยทำความเข้าใจในบริบท ของแต่ละคำ ( C , F , R ) ให้เกิดการเข้าใจพื้นฐานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ โดยให้เกิดการสนทนาที่ก่อเกิดคุณภาพ  ศิลปการ Feedback เพื่อการเติบโต  และ Recognition ศิลปะแห่งการชื่นชม

Model G.R,E.A.T  Concept ทำให้ กระบวนการ CFR มีคุณภาพอย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเรียนรู้ถึง GREAT ทำให้กระบวนการสื่อสารแบบป้อนกลับมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างไร

Role Play

Facilitation and Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกการสนทนาแบบการป้อนกลับในเชิงการพูดคุยที่มีคุณภาพ ก่อเกิดการสร้างสรรค์ในผลลัพธ์เชิงบวก

แนวทางการอบรม     บรรยายโดยอำนวยการให้เกิดความคิด (Facilitation) และ Coaching บนแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก และเชิงการสร้างสรรค์

 

วิทยากร                  อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท