โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย(23 เม.ย. 64) อ.กัณฑ์อเนก

ราคา 1500 บาท


 

หลักสูตร ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตร

อ.กัณฑอเนก

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งยังเจอกับการแข่งขันด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักสูตร ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินการอบรม การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนอบรม ยื่นเอกสารค่าใช้จ่ายอบรม เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนการยื่นเอกสารผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

ผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร / ผู้ที่ทำงาน HR

บุคคลทั่วไป

 

หัวข้ออบรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำคัญ

เอกสารที่เกี่ยวข้องการยื่นขอรับรอง

การจัดทำเอกสารที่ถูกต้องการยื่นขอรับรอง

ขั้นตอนก่อนการจัดฝึกอบรม

ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม

ขั้นตอนหลังการจัดฝึกอบรม

ขั้นตอนการยื่นรับรองผ่านระบบ E Service

ขั้นตอนการติดตามผลผ่านระบบ E Service

ขั้นตอนการดำเนินการแบบเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2)

Workshop  ฝึกปฏิบัติรายบุคคล

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยาย 40%

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

กรณีศึกษา 10%

 

เวลาอบรม 9.00-12.00  

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน