โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ไมตรี

ราคา 2500 บาท


 

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตและบริการปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพ ดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการทำงาน ด้วยเหตุนี้การนำเอา “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและบริการมารองรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

 

หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

– ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

– การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

– การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

– ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต

– การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

– การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของหน้างาน

– “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

– ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก”

– ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

– แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

– การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

– กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

– แนวคิดองค์รวมในการสร้าง “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต”

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills