โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ (24 มี.ค. 64) อ.สมบัติ

ราคา 2500 บาท


 

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563  

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้

 

2.เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุคใช้และปฏิบัติได้จริงต่อการบริหาร – การจัดการงานต่างๆ ในองค์กร

 

3.เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

 

 

 

หัวข้อการสัมมนา

 

หมวด : การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ล่าสุดปี2563

 

1.กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 7ประการ

 

1.1การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างชายกับลูกจ้างหญิง

 

การทำงาน…… ตำแหน่งงาน……

ค่าจ้าง……ค่าสวัสดิการ…….

1.2การลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่

 

ลากิจได้ปีละ….วัน ผู้มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ใครบ้าง.?

เดิมลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้างอยู่แล้ว6วันต้องทำอย่างไร..? …ต้องนำไปผูกพันกับการลาเพื่อมาสายหรือไม่.?

1.3สิทธิในการลาคลอด – ลาหลังคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างหญิง

 

กรณีลาตรวจครรภ์ได้รับค่าจ้างอย่างไร..?…..ลาหลังคลอดบุตรได้รับค่าจ้างอย่างไร..?

ค่าคลอดบุตร เบิกได้อย่างไร..?ใครจ่าย ..การลาไม่ครบ ตามกฎหมายกำหนดจะเกิดปัญหาอะไร..?

1.4การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

 

เหตุที่นายจ้างย้ายมีกรณีใดบ้าง.?…..ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..?

ไม่ย้ายตามไปได้รับค่าชดเชย – ค่าสวัสดิการอย่างไร..? ..การย้ายจะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?ค่าสวัสดิการอย่างไร..?

1.5การเปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือเปลี่ยนนิติบุคคล

 

จะมีการรับทราบเอกสารจากนายจ้างอย่างไร..? …..ค่าจ้าง-สวัสดิการ จะได้รับในสภาพเดิมหรือไม่.?

ถ้านายจ้างใหม่สร้างกฎขึ้นมาเองทำได้หรือไม่.? …..ถ้าลูกจ้างไม่ยินดีกับนายจ้างใหม่ ทำอะไรได้บ้าง.?

1.6การจ่ายค่าจ้าง – ค่าตอบแทนในการทำงาน

 

องค์ประกอบที่สำคัญของคำว่าค่าจ้าง คืออะไร..?…..จะต้องจ่ายในอัตราเท่าใด.?

ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจะมีความผิดอย่างไร..? …..การเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร..?

1.7ค่าชดเชยในอัตราใหม่ที่ประกาศใช้ตามกฎหมายใหม่

 

มีหลักเกณฑ์6อัตราอะไรบ้าง.?…….ผู้มีสิทธิที่จะได้รับมีใครบ้าง.?

ผู้ที่เกษียณ31ธ.ค.2562จะได้รับสิทธิอย่างไร..?กรณีฟ้องคดีอยู่ที่ศาลยังไม่สิ้นสุดจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

หมวด : การนำกฎหมายใหม่ไปประยุกต์ใช้กับสภาพการจ้างเดิม

 

2 .การแก้ไข – เปลี่ยนแปลง-หรือเพิ่มสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายใหม่เข้าในข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?ต้องแจ้งลูกจ้างหรือภาครัฐหรือไม่ เพราะอะไร..?

 

พิจารณาถึงกฎหมายใหม่ที่ให้สิทธินายจ้าง

3 .การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร..?

 

แนวทางการปฏิบัติในองค์กรเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากับพนักงานภายหลัง

4 .หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณีพิจารณาจากอะไร.?ถ้ากำหนดไปแล้วต้องการสลับกับวันอื่น ต้องทำอย่างไรบ้าง..?

 

พิจารณาถึงหน่วยงานภาครัฐและการเห็นชอบจากลูกจ้าง

5 .การจัดเวลาพักในวันทำงานปกติ – ทำงานล่วงเวลา – ทำงานในวันหยุด ต้องจัดอย่างไร..?

 

พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย

6 .การลากิจเพื่ออุปสมบท – แต่งงาน – ครอบครัวเสียชีวิต – รับราชการทหารหรือระหว่างนายจ้างให้ไปบำบัดสารเสพติด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ เพราะอะไร..?

 

มีคำแนะนำตามหลักกฎหมาย – ระเบียบปฏิบัติขององค์กรต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

7 .กรณีออกจากงาน – เกษียณงาน – หรือนายจ้างปลดออก -ไล่ออก สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือลากิจได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 

มีคำแนะนำ พร้อมคำอธิบาย การได้รับสิทธิที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

8 .เมื่อลูกจ้างทำผิดนายจ้างได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่การเลิกจ้างแต่นายจ้างเลือกที่จะเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง.?

 

ยกตัวอย่าง การเลิกจ้าง8กรณี พร้อมคำอธิบายหลักการพิจารณาและสิทธิที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย

9 .นายจ้างมีสิทธิฟ้องลูกจ้าง – อดีตลูกจ้าง – ว่าที่ลูกจ้าง – หรือ ลูกจ้างฟ้องว่าที่นายจ้าง – เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ ที่เกิดข้อพิพาทกันในศาลแรงงานมีกรณีใดบ้าง..?

 

มีตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาที่ฟ้องกันในศาล พร้อมคำอธิบาย

10.กรณีปลดออก – ไล่ออก – เลิกจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง – ออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..?

 

ยกตัวอย่าง10กรณี

(มีตัวอย่างการออกหนังสือเลิกจ้างที่ระบุข้อความที่ครอบคลุมความผิดแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

11.เลิกจ้างลูกจ้างที่ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า มีกรณีใดบ้าง?

 

ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

12.เลิกจ้างลูกจ้างที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้าง.?

 

ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

13.ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ตามกฎหมายมีกรณีใดบ้าง..?

 

ยกตัวอย่าง การห้ามเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

หมวด : คดีแรงงานที่ตัดสินจาก คำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย

 

14.ตามใบสมัครงาน มีข้อความว่าในระหว่างเป็นลูกจ้าง ข้าฯ จะไม่ไปทำงาน -นำความลับของนายจ้างไปเปิดเผย -ไปถือหุ้น กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร..?จะชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

 

มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

(มีตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้างที่ระบุข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

15.สัญญาจ้างที่นายจ้างทำขึ้นกับลูกจ้าง ที่ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะ นายจ้างนำไปปฏิบัติไม่ได้เป็นสัญญาจ้างลักษณะใด.?

 

(ยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา5คดี) ที่ตัดสินคดีลักษณะนี้ พร้อมคำอธิบาย

16.ข้อบังคับในการทำงานเกษียณงานอายุ 60ปี นายจ้างย้ายไปอยู่ในบริษัทในเครือ ที่เกษียณ55ปี ลูกจ้างจะได้รับสิทธิใด.?

 

มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

17.ใช้ของแหลมมีคมกรีดรถยนต์เพื่อนร่วมงานซึ่งจอดอยู่ในบริเวณที่จอดรถตามที่นายจ้างจัดให้เป็นความผิดที่นายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่ เพราะอะไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

18.ลูกจ้างเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานโดยไม่ได้ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างมีสิทธิลงโทษได้เพียงใด.?

 

มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

19.ลูกจ้างชาย กระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวาจา – ทั้งทำกิริยา – ท่าทางประกอบหลายครั้ง จนรู้สึกอาย ทำไม…?เลิกจ้างเป็นความผิดร้ายแรงได้.?เพราะอะไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

20.ลูกจ้างนำภาพถ่ายที่เปลือยระหว่างตนกับหญิงขณะร่วมประเวณีกัน ที่ตนบันทึกไว้ ออกเผยแพร่เพื่อประจานหญิงจนเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ซึ่งระบุว่าตนเป็นพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงของนายจ้าง ซึ่งเป็นการกระทำนอกโรงงาน – นอกเวลางาน ทำไม..?นายจ้างเลิกจ้างได้ เพราะอะไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

21.ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมิใช่เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างจะมีผลเมื่อใด..?

 

มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

22.ลูกจ้างฟ้องเป็นคดีความเกิดขึ้นที่ศาลมากมาย กรณีนายจ้างไม่ออกใบผ่านงานให้กับลูกจ้าง เช่น ลูกจ้างทดลองงาน – ลูกจ้างประจำ – ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง นายจ้างต้องรับผิดในทางเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

23.ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้าง วิธีที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาลภายหลัง หรือไปเรียกร้องค่าใดๆ ไม่ได้ ต้องทำข้อตกลงระหว่าง – นายจ้าง – ลูกจ้าง อย่างไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

(มีตัวอย่างการเขียนข้อตกลงที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาลภายหลังได้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

24.มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด นายจ้างจะลงโทษอะไรได้บ้าง..?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25.เป็นหัวหน้างานชักชวนหญิงที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปเที่ยวในเวลาค่ำคืน นอกเวลาทำงาน หากไม่ไปจะไม่เสนอความเห็นไม่ยอมให้ผ่านทดลองงาน หัวหน้างานจะมีความผิดอย่างไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

26.ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ -ให้การเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

27.อาศัยความเป็นลูกจ้าง – ตำแหน่งงาน – รับเอาหรือเรียกเอาผลประโยชน์กับบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้ามาประมูลงาน – ผ่านการประมูล – เพื่อเข้าทำงาน – หรือเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

28.ค่าจ้างหรือเงินที่ลูกจ้างสำรองจ่ายในการบริหารงาน เมื่อนายจ้างค้างจ่ายต้องทำอย่างไร..?กรณีลูกจ้างทำความเสียหายแล้วออกงานไป นายจ้างหักเงินลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ทำได้หรือไม่..?เพราะอะไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

29.ลูกจ้างลาออกในเดือน มิ.ย. ของปี ได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนไปแล้ว10วัน ปกติได้รับสิทธิ ลาพักผ่อนปีละ12วัน กรณีคิดตามส่วนลูกจ้างลาพักผ่อนเกินไป4วัน นายจ้างจะหักเงินค่าจ้างในส่วนที่เกินไป4วันนั้น ทำได้หรือไม่..?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

30.ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อนายจ้างผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ จะมีผลเมื่อใด หรือในวันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกใบลาออกตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทำได้หรือไม่..?เพราะอะไร..?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

31.มีนโยบายให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่มีความผิดและจ่ายเงินช่วยเหลือตามอายุงาน – ตามกฎหมายกำหนดและทำบันทึกข้อความร่วมกัน เพื่อประกอบกับหนังสือเลิกจ้าง-เป็นการป้องกันลูกจ้างไม่ให้ไปฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยภายหลัง

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

(มีตัวอย่างการเขียนหนังสือเพื่อประกอบการเลิกจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมคำอธิบาย)

32.จ่ายเงินค่าเดินทางให้ไปทำงานนอกสถานที่เป็นรายครั้ง – ต่อมาให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเป็นการให้ตามตำแหน่งงานเมื่อเลื่อนตำแหน่งงานลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับหรือไม่ จะถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่..?เพราะเหตุใด?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

33.เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หมายถึงเลิกจ้างลูกจ้างในลักษณะใด..?

 

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

 

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน