โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร ทักษาการนำเสนอพิชิตใจลูกค้า อ.ประเสริฐ

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การนำเสนอพิชิตใจลูกค้า (2วัน)

EFFECTIVE PRESENTATION FOR SALES

<<เน้นกิจกรรมโดยใช้สินค้าจริง>>

 

หลักการและเหตุผล

การขายยุคใหม่ที่ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงสู่การมุ่งหามืออาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดโอกาสในการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นประเด็นใหญ่มากในปีนี้ เหตุเพราะลูกค้ามีโอกาสฝนการเลือกหาและทุกองค์กรต่างก็งัดกลยุทธ์ในการนำเสนอมากมายเพื่อให้ตนเองได้เป็นคู่ค้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะล่าช้าในการพัฒนาศักยภาพให้ทีมงานตอบโจทย์ที่เหนือกว่า ยิ่งลูกค้าในยุคนี้จะคัดเลือกผู้ร่วมค้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานที่ตรงใจจึงจะมีสิทธิในการขาย ทำให้องค์กรต้องวิเคราะห์จุดเด่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถนำมาเสนอให้ลูกค้าได้อย่างตรงใจ

 

วัตถุประสงค์

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการขายอย่างแท้จริง

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงแนวทางของการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นถึงเป้าหมายของลูกค้าและคู่สนทนา

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวิเคราะห์ลูกค้าและค้นหาจุดเด่นในการตอบสนองลูกค้า

•     เพื่อมห้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบริบทการนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของลูกค้าได้อย่างตรงใจ

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอรวมถึงการขจัดข้อข้องใจ

 

หัวข้อบรรยาย วันที่ 1

หลักการนำเสนอการขายในยุคปัจจุบันปี 2020 (ภาคเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน)

•     เมื่อลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงและต้องการมืออาชีพเพื่อการปรับตัวตามเศรษฐกิจ

•     การนำเสนอและรูปแบบการประเมินของลูกค้า

•     สัดส่วนของการประเมินความเหมาะสมของการรับงาน

•     ความเข้าใจผิดของนักขายที่มีต่อผู้รับฟังการนำเสนอขาย

•     กิจกรรม การนำเสนอที่ดีที่ไปสู่โอกาสตัดสินใจวัดที่อะไร

กุญแจสำคัญที่ไปสู่การนำเสนอที่ดี (ภาคเข้าใจความพร้อมในการนำเสนอ)

•     คุณสมบัติผู้นำเสนอที่ลูกค้าต้องการ

•     ขั้นตอนภาพรวมของการนำเสนอจนถึงเข้าสู่โอกาสในการเจรจาต่อรอง

•     การต่อยอดความเข้าใจในจุดแข็งของบริษัทตนเอง

•     การวิเคราะห์โมเดลจุดแข็งของตนเองและการเปรียบเทียบข้อดี

•     กิจกรรม  การประเมินคุณค่าของบริษัทและการตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย

การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาสู่การสร้างเครื่องมือ Presentation ที่ดี (ภาคเข้าใจการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์)

•     ข้อมูลมาจากแหล่งช่องทางไหนได้บ้าง

•     กระบวนการกระตุ้นทางการขายและการเรียงลำดับวิธีการนำเสนอไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริง

•     เทคนิคการวางรูปแบบเปรียบเทียบและทำให้เกิดแง่คิดเพื่อเพิ่มคุณค่าในการนำเสนอ

•     กรณีศึกษาจากการขายงานแบบวางแผนก่อนการเข้านำเสนอ

•     กิจกรรม  การวิเคราะห์ลูกค้าไปพร้อมกับการวางแผนการนำเสนอ

การนัดพบและการเข้าสู่เวทีการนำเสนองาน (ภาคการเข้าพบลูกค้า)

•     บุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจ เป็นใครและตำแหน่งใดได้บ้าง

•     การนำเสนอต้องพร้อมสำหรับการตอบคำถามในงานที่ตนนำเสนอ

•     กิจกรรม  การเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนไปสู่การนำเสนอที่ถูกต้องและตรงใจ

•     สรุปการบรรยาย

 

หัวข้อบรรยาย วันที่ 2

การขจัดข้อข้องใจในระหว่างการนำเสนอ

•     ทำไมการนำเสนอถึงไม่ราบรื่น อะไรคือสาเหตุ

•     กลยุทธ์การประเมินความสำคัญจากการฟังลูกค้า

•     เทคนิคและทักษะการโน้มน้าวใจเพื่อการพิชิตใจ

•     กิจกรรม  ทดสอบการประเมินและการขจัดข้อข้องใจ

ทบทวนหลักการนำเสนอที่ถูกต้อง (ภาคปฎิบัติการเตรียมข้อมูล)

•     กิจกรรม ให้แต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากโจทย์ในการเข้าไปนำเสนอการขาย โดยจัดรูปแบบกรรมการให้คะแนนการนำเสนอที่ตรงใจและถูกต้อง โดยทุกทีมเตรียมข้อมูลพร้อมกันและสลับกันนำเสนอ

โดยเริ่มตั้งแต่

1.    การค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2.    การเก็บข้อมูลที่สำคัญในการนำมาเตรียมการนำเสนอ

3.    การออกแบบวิธีการนำเสนอที่ดี

4.    ขจัดข้อข้องใจ

5.    ข้อคิดเห็นและการสรุป

ทบทวนหลักการนำเสนอที่ถูกต้อง (ภาคปฎิบัติการนำเสนอ)

•     กิจกรรม ให้แต่ละกลุ่มเตรียมสำหรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพิชิตใจลูกค้าจากการนำเสนออย่างมืออาชีพ

•     การเปรียบเทียบเพื่อประเมินของลูกค้า

•     การรับฟังความคิดเห็นของวิทยากรในฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ

การสรุปเพื่อปิดการนำเสนออย่างมีชั้นเชิง

•     การต่อรองที่อาจเกิดขึ้นก่อนปิดการขาย

•     น้ำหนักของการต่อรองเรื่องบริการและขอบเขตการให้บริการ

•     การจบการนำเสนออย่างน่าสนใจและเพิ่มโอกาสจบการนำเสนอได้

•     สรุปการบรรยาย

 

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน