โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training การบูรณาการความสัมพันธในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน อ.ชัญญชิตา

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การบูรณาการความสัมพันธในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

หลักการและเหตุผล

 

การสร้างความสัมพันธที่ดีในองค์กรคือการสร้างความรู้สึกที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความผูกพัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง และระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานของแต่ละบุคคลเกิดประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

 

ทักษะการสร้างความสัมพันธภาพเป็นทักษะที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจัยภายในคือตัวบุคลากรเอง และปัจจัยภายนอกคือระบบนิเวศขององค์กร การบูรณาการความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ของความร่วมมือร่วมใจอันทำให้เกิดความสำเร็จกับแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 

1.           เพื่อบุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงเทคนิคของการสร้างความสัมพันธ์

2. เพื่อบุคลากรได้เรียนรู้เข้าใจตัวเอง และคนอื่น รวมทั้งสามารถยอมรับความแตกต่าง

3.เพื่อเข้าใจบทบาทของแต่ละส่วนงานและหน้าที่ที่ทุกคนเชื่อมโยงกัน

 

4.เพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 

รูปแบบที่ 1 สำหรับการจัดคอร์สสำหรับพนักงานทั้งองค์กร

 

รูปแบบที่ 2 สำหรับกับจัดคอร์สสำหรับระดับ หัวหน้างาน  ผู้จัดการขึ้นไป

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 

1.ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร

 

2.องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์และวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 

พลังความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking) พลังการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นตนเอง (Being) เพื่อเข้าใจตนเอง

5.การแลกเปลี่ยนความเป็นตนเองกับบุคคลอื่น บทบาทหน้าที่ ความเป็นตัวเอง

 

( Group Conversation )

 

Workshop เพราะ ( หัวใจ ) เราผูกกัน ( We are all Engaged )

 

6.การสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านการสื่อสาร 3 V – Vocal,Verbal ,Visual

 

7.สมการแห่งความสำเร็จ

 

7.การฝึกทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Listening Skill)

 

8.คุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ( Feedback and Recognition )

 

    Workshop ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ ( Once we are closer )

 

สุขแล้วสำเร็จ หรือสำเร็จแล้วจึงสุข

10.ความสัมพันธ์ที่ดี ความสุขของคน สร้างอะไรให้องค์กร

 

กิจกรรม New M-R-M สู่ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

12.สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 

9.00 – 17.00 น.

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 

บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ

ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้และสิ่งที่ได้จากการเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ

วิทยากร

 

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน