โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (19 มี.ค. 64) อ.ชัชวาลย์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

 

หลักการและเหตุผล

 

หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager) (21 พฤศจิกายน 62)

 

ในชีวิตการบริหารผลงาน (Performance Management) นับว่าภาระงานสำคัญด้านหนึ่งของบุคลากรระดับบังคับ

 

บัญชาโดยเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างเป้าหมาย และเป็นกรอบดำเนินการให้งานเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่กระนั้น ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการของการบริหารผลงานเพียงด้านเดียวก็ไม่อาจจะช่วยทำให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาบริหารจัดการผลงานของลูกน้องได้อย่างเต็มประสิทธิผล หากแต่ยังต้องอาศัย การมีความสามารถในการจัดการองค์ประกอบอื่นเช่นการสะท้อนผลงาน การสื่อสารพูดคุย การโค้ชงานและการติติงผลงานลูกน้องอันเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการคน (People Management) ประกอบกัน

 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

 

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะและ

 

เสริมมุมมองในเรื่องต่อไปนี้

 

– ทบทวนภาพรวมและกระบวนการบริหารผลงาน (Performance Management Process)

 

– การจัดการกับปัญหาลูกน้องปัญหาผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย การปรับปรุงผลงาน (Performance

 

           Improvement) การรับมือปัญหาลูกน้องผลงานตกต่ำด้วยมุมมองทางจิตวิทยาและการดำเนินการทางวินัย

 

– เรียนรู้ และฝึกทักษะที่นำมาใช้กับการบริหารผลงานของลูกน้องอันได้แก่ การโค้ชงาน (Performance Coaching)

 

การสะท้อนผลงาน (Performance Feedback) และการติติงผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างสร้างสรรค์

 

พร้อมกับการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

 

 

หัวข้อเรียนรู้ : 

 

คุณค่าบทบาทของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ/หัวหน้างาน)                            ในการบริหารผลงาน (Performance Management)

 

ภาพรวมและขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลงาน                        (Performance Management Process)

 

สาเหตุและแนวทางแก้ไจปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

 

แนวปฏิบัติในการกำหนดปรับปรุงผลงานและการจัดทำแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Practices & Performance Improvement Plan-PIP)

 

แนวทางดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมกับกรณีพนักงาน                         ผลงานต่ำ กว่าเป้าหมาย

 

การพูด การฟังและการตั้งคำถามที่ผู้บังคับบัญชาควรต้อง “เป็น”

 

พื้นฐานของการโค้ชงาน (Performance Coaching) เพื่อปรับปรุงผลงานลูกน้อง

 

แนวทางสะท้อนผลงานพนักงาน (Performance Feedback) ด้วยเทคนิค A-I-D

 

แนวทางการติติงผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค Sandwich

 

ฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง

 

    + การจัดทำแผนปรับปรุงผลงานลูกน้อง (PIP Practices)

 

    + การพูดสะท้อนผลงานด้วย A-I-D

 

    + การพูดเพื่อติติงผลงานลูกน้องด้วยเทคนิค Sandwich

 

    + การรับฟังและตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องแก้ไขปัญหาอย่างโค้ช

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ 

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 

    ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายงาน HR

 

 ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน

 

Senior HR / HR Executive / HRBP

 

วิธีการเรียนรู้ :

 

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

 

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

 

กิจกรรมกลุ่มเพื่อกระตุ้นส่วนร่วม

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมNovotel สุขุมวิท 20

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน