โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 338 วัน - 

ตารางอบรมรายปี 2566    

เหลืออีก 373 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 398 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1434 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Onsite การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ (19 ม.ค. 66) อ.ประภาภรณ์

ราคา 3900 บาท


 

การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ

 

หลักการและเหตุผล

• พนักงานธุรการ...ผู้ช่วยที่สำคัญภายในองค์กร

• การสื่อสาร...ประสานงาน...เป็นสิ่งสำคัญของฝ่ายธุรการ

• หมดปัญหา...การจัดระบบงานที่ซํ้าซ้อน

• วิธีการจัดลําดับงานและความสําคัญในการทํางาน

• เทคนิค...การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

• ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในงานธุรการ

 

ในการทํางานในองค์กรนั้น ตําแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ ตําแหน่ง "Admin" เพราะอยู่ในตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง Admin ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน Admin ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นพนักงาน Admin ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด Admin เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่

    2. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร

    3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

    4. เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ

 

เนื้อหาการบรรยาย

       -  ครบเครื่องเรื่องระบบการทํางานของ Admin อย่างมืออาชีพ

    - บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายงานธุรการ

    - การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ

    - เทคนิคการจัดการสาหรับผู้บริหารสายงานธุรการ

    - เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทํางานหลากหลายให้สําเร็จในเวลาใกล้กัน

    - การพัฒนาตนเอง

    - คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงานธุรการ

    - มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ปฏิบัติงาน

    - การสร้างความประทับใจ

    - การพัฒนาบุคลิกภาพ

    - การพัฒนาการสอสารให้มีประสิทธิภาพ

    - เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

    - การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่

    - ด้านสํานักงาน

    - การจัดระเบียบงาน

    - เอกสาร-ระบบรายงาน

    - การสอสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร

    - การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา

    - ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

    - การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60% 

    - กิจกรรมและ Workshop 40% 

 

วิทยากร   อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสทธิ์

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
ตารางอบรมรายปี 2566
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท