โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ

ราคา 3900 บาท


 

เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ

หัวข้อการสัมมนา

 

1. Update สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

2. สิทธิประโยชน์ของภาษีศุลกากรมีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

3. การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติฉบับใหม่

    - ของที่ได้รับคืนอากร

    - ของที่ไม่ได้รับคืน

    - กรณีนำเข้ามาแล้วส่งไปให้ BOI หรือเขตนิคมฯ หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ยังได้สิทธิขอคืนหรือไม่

    – กรณีนำเข้ามาแล้วไม่ได้ส่งออกภายในกำหนดระยะเวลาจะมีสิทธิได้คืนอากรหรือไม่

    - ระยะเวลาในการขอคืน

    – หากเกินกำหนดการขอคืนแล้วจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้สิทธิยังคงอยู่

4. ขั้นตอนคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต เพื่อการส่งออกตามมาตรา 29

    - การนำเข้าวัตถุดิบ

    - การยื่นสูตรการผลิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์

    - การยื่นตารางโอนสิทธิ์

5. สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่กิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องทราบ

6. สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุนที่ให้แก่กิจกรรมผลิตเพื่อการส่งออก ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ

    - กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีทุกกรณีหรือไม่

7. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร (Free Zone), เขตการค้าเสรี

8. การชดเชยภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร

    - ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิได้รับชดเชย

    - ประเภทของสินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย

    - วิธีการยื่นขอรับเงินชดเชย

    - หากไม่ได้ทำใบขนเป็น Paperless จะได้สิทธิชดเชยค่าภาษีอากรหรือไม่

    - กรณีที่ได้รับเงินชดเชยอากรแล้วแต่ภายลังทำผิดเงื่อนไขจะมีผลอย่างไร

9. การใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรภาษี

    - วิธีการใช้บัตรภาษี

    - สามารถโอนบัตรภาษีให้กับบุคลอื่นได้หรือไม่

    - วิธีการก่อนโอนบัตรภาษีและหลังโอนบัตรภาษีมีวิธีการอย่างไร

    - บัตรภาษีที่บุคคลอื่นได้รับถือเป็นรายได้ของนิติบุคคลหรือไม่

    - เอกสารในการขอรับบัตรภาษีทั้งผู้ได้สิทธิและผู้รับโอนสิทธิ

    - หากบัตรภาษีสูญหายหรือชารุดต้องปฏิบัติย่างไร

    - กรณีที่ไม่สามารถใช้บัตรภาษีได้ภายใน 3 ปี ต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้รับสิทธิ

10. วิธีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า

11. บทลงโทษกรณีขอคืนอากรเป็นเท็จและการใช้สิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้อง

 

 

วิทยากร         อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

            ประสบการณ์การทำงาน เริ่มรับราชการที่ กรมศุลกากร

-          ปี พ.ศ. 2518 ตำแหน่ง ศุลการักษ์ กองตรวจสินค้าขาออก

-          ปี พ.ศ. 2529 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร กองตรวจสินค้าขาเข้า-ขาออก

-          ปี พ.ศ. 2531 ตำแหน่ง นายตรวจศุลกากร กองป้องกันและปราบปราม

-          ปี พ.ศ. 2532 ตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร กองป้องกันและปราบปราม กองตรวจสินค้าขาออก ด่านศุลกากรสงขลา จังหวัดสงขลา

-          ปี พ.ศ. 2542 ตำแหน่ง นิติกร นักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สำนักงานบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ

            ผลงานทางวิชาการ

-          หนังสือความรู้ทั่วไปว่าด้วยงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539

-          คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรว่าด้วยภาษีและพิธีการศุลกากร พ.ศ. 2542

-          คู่มือศุลกากรระบบใหม่ The Customs 2000 พ.ศ. 2543

-          คู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ พ.ศ. 2544

-          กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร พ.ศ. 2546

            เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครับและเอกชน ในหัวข้อ

-          กฎหมายศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีทางศุลกากร

-          ภาษีศุลกากร พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก

-          ปัญหาแนวทางแก้ไขในการเสียภาษีและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

-          เทคนิคในการข้อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น

 

ราคาท่านละ 4,000 บาท/วัน (ไม่รวม Vat) 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน