โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

HR for Non-HR กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.กฤติน

ราคา 3900 บาท


 

 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ 

(HR for non HR) วิทยากร: ดร.กฤติน  กุลเพ็ง 

 

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำและใช้เครื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ 

 

หัวข้อการอบรม

  • ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตัวบุคคล
  • เหตุผลความจำเป็นของงาน HR ทีมีต่อผู้จัดการตามสายงานต่าง ๆ
  • บทบาทของงาน HR สำหรับผู้จัดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
  • ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในบทบาทของ Line Managerและบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

(สรรหา-พัฒนา-รักษาไว้-ใช้ประโยชน์)

 มิติที่ 1 : การวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning)

 มิติที่ 2 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)

 มิติที่ 3 : การพัฒนาพนักงาน (Training & Career Development)

 มิติที่ 4 : การรักษาไว้ – การจูงใจพนักงาน (Motivation System)

 มิติที่ 5 : การบริหารประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

 มิติที่ 6 : การวางแผนพัฒนาอาชีพ (Career Development)

 

  •  Modern HR Tools ที่องค์กรสมัยใหม่นิยมนำมาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  • Competency และ KPI กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  • Employee Engagement เพื่อความผูกพันและทุ่มเทกับองค์กร
  • Talent Management กับการบริหารคนเก่งเพื่อความโดดเด่นขององค์กร
  • Succession Plan เพื่อการเตรียมทายาทสืบทอดขององค์กร
  • การสรุปประเด็นการนำไปใช้

 

วิทยากร: ดร.กฤติน  กุลเพ็ง 

 

 

วิธีการอบรม

1.บรรยายให้เกิดแนวความคิด ได้หลักการและวิธีการ

2.ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา และจากงานจริง

 

ระยะเวลาของการอบรม1 วัน

 

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท/วัน (2 วัน 7,800 บาท)

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท/วัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท