โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน อ.พิทักษ์

ราคา 3900 บาท


 

การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงสว่าง พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อน เช่น เครื่องจักร, Air Compressor, Air Condition, หม้อไอน้ำ (Boiler), อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ทุกอย่างย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามมาเป็นเงาตามตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เราต้องปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงความจำเป็น ให้รู้ถึงสาเหตุและและผลกระทบ เข้าใจหลักการด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อความยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อเป็นสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนในองค์กรร่วมกันใส่ใจต่อปัญหาการใช้พลังงานขององค์กร

2. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

 

หัวข้อสัมมนา

 

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน

• ผลกระทบเกี่ยวกับการใช้พลังงานขององค์กร

• อุปกรณ์สิ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการผลิต

• อุปกรณ์สิ้นเปลืองพลังงานในสำนักงาน

• แนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

• การจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน

• มาตรการประหยัดพลังงาน

          - ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)

          - เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

          - ระบบอัดอากาศ (Air Compressor)

          -  เตาอบ

          - พัดลมเป่าระบายอากาศ

• มาตรการประหยัดพลังงาน

          - พัดลมดูดระบายอากาศ

          - ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

          - ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

          - ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

          - ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

          - ระบบแสงสว่าง

          - ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler)

          - ระบบหอผึ่งน้ำเย็น (Cooling Tower)

          - อุปกรณ์สำนักงาน

• กิจกรรม Work Shop ค้นหาอุปกรณ์

          - กรณีศึกษา + ทำ Workshop

• กิจกรรม Work Shop ค้นหามาตรการ

          - กรณีศึกษา + ทำ Workshop

• การจัดทำแผนรวมการอนุรักษ์พลังงาน

          - กรณีศึกษา + ทำ Workshop

• การจัดทำแบบประเมินการอนุรักษ์พลังงาน

          - กรณีศึกษา + ทำ Workshop

• การจัดทำแผนโครงการกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้กับองค์กร

          - กรณีศึกษา + ทำ Workshop

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรมโรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน