โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen Continue improvement byKaizen activity อ.ไมตรี

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen

Continue improvement byKaizen activity 

 

หัวข้อการอบรม

1. ไคเซ็นคืออะไร

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น

2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็น

ในการปรับปรุงงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็นมาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงาน

3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น

4. เทคนิคในการมองปัญหา

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำ

การปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

5. เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงาน

โดยความคิดสร้างสรรค์วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

6. กรณีศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ

แนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 

วิทยากร :  อาจารย์ไมตรี บุญขันท์

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ธันวาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online พฤศจิกายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท