โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1649 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1649 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1649 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1649 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1649 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนอย่างมีชั้นเชิง (Tips & Trick for HR) วันที่ 15 ม.ค 61

ราคา 3900 บาท


หลักสูตรเทคนิคการบริหาร คนอย่างมีชั้นเชิง

(Tips & Trick for HR)

  

หลักการและเหตุผล

การบริหารคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องดำเนินการอย่างมีศิลปะ เนื่องจากคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก นึกคิด มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การบริหารคนให้ได้ผล จึงต้องมีเทคนิค วิธีการ และชั้นเชิงในการจัดการที่ดีพอ การจะเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาเรื่องคน ไม่ควรเริ่มจากการลองผิดลองถูกอีกต่อไป แต่ควรเป็นการเรียนลัดจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการ หรือมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นการต่อยอดและทำให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบความสำเร็จในอาชีพได้ต่อเนื่องสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

1)     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นแตกต่างไปจากเดิม  

2)     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ก่อนรับเข้าทำงานจนหลังจากออกจากองค์กร (Pre-Arrival to Post-Departure) และสามารถนำเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ การทำงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะมีเทคนิคการจัดการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เปิดมุมมองที่แตกต่าง เพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และสร้างคุณค่าในตนเองได้มากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ หัวหน้างาน และพนักงานในทุกระดับ

วิธีการฝึกอบรม

          การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ด้วยตนเอง 60%

          การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 40%

กำหนดการอบรม

          08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

          09.01-10.30 น. บรรยาย

▪   กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (New HRM)

▪   บทบาทหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

▪   เทคนิคการจัดการคนก่อนเป็นพนักงาน

▪   เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนที่ใช่

          10.31-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

          10.46-12.00 น. บรรยาย (ต่อ)

▪   เทคนิคการกระตุ้นให้พนักงานอยากพัฒนาตนเอง

▪   เทคนิคการประเมินแบบไม่ต้องประเมิน

          12.01-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

          13.01-14.30 น.  บรรยาย (ต่อ)

▪   เทคนิคการบริหารความหลากหลายของคน

▪   เทคนิคการเชิดชูและเสริมสร้างแรงจูงใจ

          14.31-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

          14.46-16.00 น.  บรรยาย (ต่อ)

▪   เทคนิคการแยกคนเก่งออกจากคนปกติ

▪   เทคนิคการเอาคนออกแบบ win-win ทั้งคู่

▪   เทคนิคการจัดการหลังจากเป็นพนักงาน      

การเตรียมการก่อนเข้าฝึกอบรม

          ส่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่ต้องการทราบ ให้กับบริษัทล่วงหน้า

          เพื่อที่วิทยากรจะได้จัดเตรียมข้อมูลมาตอบคำถามได้อย่างตรงจุด

* ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง
 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น *

สถานที่อบรม: Praso @Ratchada 12 Hotel

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
เวลาอบรม 9.00-16.00
___________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills